Nieuws

Vlinderbloemige groenbemesters zorgen voor gunstig nitraatresidu

Gepubliceerd op
5 januari 2016

Een groenbemester inzaaien in het najaar is een investering in de bodemvruchtbaarheid. Het vermindert bodemerosie en vangt nutriënten die na inwerken beschikbaar komen voor de volgteelt. Deze nutriënten-beschikbaarheid kan verhoogd worden door vlinderbloemigen die N fixeren. Levert dit extra risico’s voor nitraatuitspoeling in het najaar?

Het inzaaien van een vlinderbloemige groenbemester in het najaar is essentieel in de biologische landbouw. Door dit gewas onder te werken in het volgende teeltjaar levert dit extra stikstof op voor het volggewas. Dit is voor de biologische landbouw de enige mogelijkheid om, naast dure organische korrelmeststoffen, de stikstofvoorziening voor de gewassen op peil te houden in het kader van de verstrengde fosfornormen. Vlinderbloemigen zijn in Vlaanderen in MAP V echter uitgesloten als vanggewas op focusbedrijven.

Teeltverloop

Het hoofdgewas in 2015 op dit perceel was wintertarwe. Na de oogst van het graan zijn de groenbemesters op 21/08/2015 gezaaid in de stoppel. De dag voordien, op 20 augustus, werd de maximale bemestingsdosis toegediend die toegelaten is voor een vanggewas ingezaaid voor 31 augustus (MAP V: 36 kg Neff/ha). Voor deze proef werd gerekend met de forfaitaire waarde voor runderdrijfmest (12,5 ton/ha). Hiermee werd de slechtst mogelijke uitgangssituatie inzake nitraatresidu beoogd. In de praktijk is dergelijke stoppelbemesting echter weinig courant in de biologische landbouw.

Nitraat blijft onder drempelwaarde

De nitraatanalyses van de beproefde combinaties groenbemesters van vlinderbloemige en/of niet-vlinderbloemige groenbemesters in stoppelzaai blijven ruim onder de drempelwaarde. Dit ondanks een kleine drijfmestgift net voor zaai. Deze combinaties beantwoorden aan de noodzaak om het nitraatresidu in het najaar onder controle te houden en stellen de vastgelegde stikstof vrij voor de volgteelt. Voor de biologische landbouw is het waardevol om deze groenbemesters ook toe te laten als vanggewas in focusgebied.

Het volledige teeltverloop, bevindingen en resultaten is te lezen het onderstaande verslag.  

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Bram Vervisch, Inagro, bram.vervisch@inagro.be, of Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be