Nieuws

Verkennend onderzoek naar Kalf bij Koe van start

Gepubliceerd op
1 december 2016

Onderzoekers van Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut zijn van start gegaan met het onderzoek Verkenning Kalf Bij Koe. Doel is om de beschikbare kennis over het houden van kalveren bij de koe duidelijk te presenteren. Als er eventuele kennishiaten zijn, kan mogelijk aanvullend onderzoek gedaan worden. Met dit onderzoek komt informatie beschikbaar om melkveehouders te helpen die overwegen het kalf bij de koe te houden.

Maatschappelijk debat

Begin 2016 was er een maatschappelijke discussie over de gangbare praktijk om kalveren van de moederkoe te scheiden. Het publiek vindt dit dieronvriendelijk; veehouders vrezen de gevolgen van eventuele nieuwe regelgeving op dit gebied. Staatssecretaris van Dam heeft opdracht gegeven om een verkennend onderzoek uit te voeren. Daarmee worden melkveehouders gefaciliteerd die overwegen (op termijn) het kalf voor een bepaalde tijd bij de koe te houden. Het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research voeren het onderzoek Verkenning Kalf Bij Koe uit.

Opzet van het project

De onderzoekers inventariseren bestaande kennis uit wetenschappelijke literatuur en houden interviews met experts en ervaringsdeskundigen. Ook gaan de onderzoekers na of er kennislacunes bestaan over het houden van kalveren bij de koe. In bijeenkomsten met een tweede groep experts en met stakeholders uit de melkveesector worden de resultaten getoetst en aangevuld.

Resultaten verwacht maart 2017

Het ministerie van Economische Zaken is opdrachtgever van het onderzoek en krijgt eind maart 2017 een schriftelijke rapportage.

Samenwerkende partijen

Het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research voeren het onderzoek uit in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Zuivel Organisatie, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, de Dierenbescherming, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en De Natuurweide.

Bron: Louis Bolk Instituut

Contact

Lidwien Daniels, Louis Bolk Instituut, l.daniels@louisbolk.nl