Nieuws

Teeltkalender: Handvat voor teeltplanning

Gepubliceerd op
23 februari 2015

Binnen het Biobedrijfsnetwerk Groenten kwam naar voren dat er behoefte was aan een zaai/plant-oogst-kalender om de complexe teeltplanning voor bedrijven met een divers teeltplan te ondersteunen. Inagro en PCG gingen met deze vraag aan de slag en ontwikkelde deze kalender binnen een CCBT-project.

‘Kleine’ tuinbouwbedrijven zoals CSA maken naar schatting één vierde uit van het aantal Vlaamse biologische landbouwbedrijven. De afgelopen jaren zien we binnen deze groep bedrijven een sterke professionalisering. De telers streven er naar om gedurende het volledige seizoen een divers aanbod groenten van eigen bedrijf te voorzien. Dit vergt een doorgedreven teeltplanning waarbij tunnels/koude kas en openlucht-teelten vaak gecombineerd worden. De teeltkalender is digitaal te vinden op www.biopraktijk.be/teeltkalender.

De teelten en data hebben betrekking op teeltwijze in open lucht, tunnel en koude kas. De teeltkalender is zo opgesteld dat er niet met de klassieke balkjes gewerkt wordt voor zaai/plant- en oogstmoment. De spreiding van deze balkjes is vaak te ruim. De data worden tweewekelijks opgesplitst om zo preciezer te werk te kunnen gaan. De kalender heeft verschillende insteken en outputs: 

  • Enerzijds kan men nagaan voor een bepaald tijdstip van het jaar, wat nog gezaaid/geplant kan worden en wanneer  hiervan de oogst te verwachten is. Vb. als er nog wat ruimte beschikbaar is om een teelt bij te nemen op het bedrijf.
  • Anderzijds kan gekeken worden, uitgaande van het vooropgestelde oogsttijdstip, wat het optimale zaai/planttijdstip is voor dit gewas. Vb. voor het inplannen van de teelten van een groentepakkettenbedrijf. 
  • Ten slotte kan men ook per gewas of gewasgroep kijken welke de aangewezen zaai- en oogstdata zijn.
Voorbeeld teeltkalender
Voorbeeld teeltkalender

Binnen de teeltkalender is de opkweekperiode niet mee opgenomen in het geheel omdat de duur van de opkweek heel variabel is naargelang de infrastructuur die de teler voor handen heeft. Ook de rassen en invloeden zoals bodemtype, weersomstandigheden en kas/tunnelinfrastructuur  werden niet mee opgenomen zodat het overzicht bewaard wordt en de teeltkalender minder snel gedateerd geraakt.

Dit is slechts een eerste aanzet. Het is de bedoeling dat deze teeltkalender een werkinstrument wordt, waar blijvend kan aan gesleuteld worden. Zowel bij de opmaak, als bij de verdere aanvulling van de kalender willen we graag het participatieve karakter van de sector behouden. De data die opgenomen zijn in de teeltkalender komen momenteel enerzijds uit literatuur, anderzijds uit ervaring via proeven. Deze kunnen echter blijvend verfijnd worden.

Er wordt reeds gedacht aan een verdere uitwerking van de teeltkalender door de mogelijkheid te bieden deze te personaliseren, of als teler eigen notities aan toe te voegen. Een eerste brainstormoefening hierover gebeurde al binnen een BBN Groenten.

We roepen je graag op om als teler jouw opmerkingen, suggesties of eventuele gevonden foutjes bij de teeltkalender aan ons door te geven. Stuur uw opmerkingen naar de onderstaande contactpersonen.

Bron: CCBT

Meer informatie

Knipselvoorbeeldteeltkalender.JPG

Contact