Nieuws

Effect van maaimeststoffen op bodemconditie

Gepubliceerd op
26 april 2017

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker die op een ander perceel als meststof wordt toegediend. Via proefopzetten op twee locaties (ILVO en Inagro) is in 2015 en 2016 de werking van maaimeststoffen onderzocht in relatie tot de bodemconditie.

Maaimeststof aanwenden van een andere locatie kan interessanter zijn dan het aanvoeren van stalmest. Beiden zijn traag werkende bemestingsvormen maar bij toepassing van maaimeststof wordt per eenheid Fosfaat doorgaans meer Stikstof aangevoerd, wat belangrijk is in het kader de mestwetgeving.Ook is de fractie ammoniakale N kleiner bij maaimeststof, wat het risico op N-verlies door vervluchtiging bij toepassing verlaagt.

Maaimeststof als bodemverbeteraar

Uit proeven die werden uitgevoerd in 2015 en 2016 door ILVO en Inagro werd vastgesteld dat de directe stikstofwerking van een éénmalige gift maaimeststof eerder beperkt is. Maaimeststof kan daarom, net als stalmest, eerder beschouwd worden als een bodemverbeteraar. Bij tekorten aan bepaalde voedingselementen in de bodem kan het gebruik van een maaimeststof wel van betekenis zijn voor de opbrengst. Door de geringe stikstofwerking is het risico op een te hoge minerale stikstofrest door toepassing van maaimeststof eerder laag. Bij dosering van maaimeststoffen dient in eerste instantie gelet te worden op het droge stofgehalte, waar de nutriënteninhoud aan gerelateerd is.

Eerste bevindingen

Het projectrapport over maaimeststoffen komt dit najaar uit. Er is nu al een artikel over de resultaten over 2016 verschenen. In het project werd ook de toepassing van maaimeststof in de beschutte groenteteelt onderzocht in samenwerking met PCG en werd samengewerkt met de vakgroep bodembeheer van UGent voor het onderzoek van de bodemconditie.

Bron: CCBT

Artikel

Contact