Nieuws

Biologische bestrijding van bodemschimmels in bloemkool

Gepubliceerd op
30 augustus 2016

Bloemkooltelers met velden die geïnfecteerd zijn door de bodemschimmel Verticillium longisporum kunnen in droge, warme zomers zware opbrengst- en kwaliteitsverliezen lijden. Het labo Fytopathologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent), Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver (PSKW) werkten samen aan de ontwikkeling van een duurzame biologische controle voor deze ziekteverwerker. Het onderzoek toonde aan dat een combinatie van maatregelen effectief werkt.

Verticillium longisporum is een bodemschimmel die overlevingsstructuren, microscleroten, vormt die tot 10 jaar in de bodem kunnen overleven. Na infectie van de plant groeit deze schimmel in de beschermde omgeving van de vaatbundels. Beide kenmerken maken de bestrijding van V. longisporum heel complex. Nadat in een vorig project rond de bestrijding van Verticillium verwelking in bloemkool de beschermende werking van de goedaardige schimmel V. isaacii (voorheen V. tricorpus) tegen V. longisporum aangetoond werd, focuste dit project specifiek op het ontwikkelen van strategieën om V. isaacii toe te passen in praktijkomstandigheden.

Verschillende strategieën

Een eerste strategie is om bloemkoolplanten in een vroeg groeistadium te behandelen met V. isaacii om ze zo te beschermen tegen V. longisporum aanwezig in het veld. Omdat  V. isaacii van nature aanwezig is in onze bodems steunt een tweede strategie op het stimuleren van de natuurlijke populatie van deze goedaardige schimmel. Door bloemkool te roteren met geschikte waardplanten van V. isaacii proberen we de concentratie V. isaacii in de bodem te verhogen.

Zaadbehandeling biedt bescherming

Zowel in gecontroleerde omstandigheden als in veldomstandigheden kan een zaadbehandeling met een microsclerotenoplossing van V. isaacii bloemkoolplanten deels beschermen tegen Verticillium verwelking. Na vier jaar onderzoek kunnen we dan ook besluiten dat V. isaacii potentieel heeft om te worden ontwikkeld tot een commercieel beschikbare biologische bestrijder van Verticillium verwelking, mits optimalisatie van de toepassing met microscleroten in combinatie met de ontwikkeling van een geschikte formulering. 

Groenbemesters en bloemkool

Facelia, raaigras en Japanse haver zijn geschikte groenbemesters in combinatie met bloemkool. Naast hun algemene positieve eigenschappen kunnen deze teelten de natuurlijke populatie aan goedaardige V. isaacii stimuleren wanneer de initiële populatie in de bodem laag is. Deze toename aan V. isaacii in de bodem vertaalde zich op korte termijn echter niet in een significante vermindering van de Verticillium aantasting in een volgteelt bloemkool. Wanneer deze voorteelten weliswaar gecombineerd werden met een zaadbehandeling met V. isaacii trad een versterkend ziekte-reducerend effect op. 

Verwelking in bloemkool onvoorspelbaar

Uit al de proeven moeten we ook besluiten dat de ziektedruk van Verticillium verwelking in bloemkool moeilijk te voorspellen is op basis van de grondanalyses. De mate van aantasting wordt eveneens bepaald door andere factoren zoals onder andere weersomstandigheden en grondsoort.

Bron: CCBT

Publicatie

Contact

Sabien Pollet, Inagro, sabien.pollet@inagro.be