Nieuws

Bioboeren zien kansen voor natuur en biodiversiteit

Gepubliceerd op
1 juni 2015

Boeren hebben samen met de ketenpartijen pakketten van maatregelen samengesteld, die aansluiten bij de consumentenbeleving én haalbaar zijn voor boeren. Deze pakketten leveren een concrete bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit. Bioboeren zien hierin tevens mogelijkheden om hun inzet voor natuur op den duur te verzilveren. De uitgangspositie van biologische zuivel is goed. Deze ondernemers hebben een grondgebonden bedrijfsvoering en gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Samen met boeren, verwerkers, en ngo’s zijn er in het PPS project ‘Marktontwikkeling natuur en biodiversiteit’ maatregelpakketen ontwikkeld om natuur en biodiversiteit op biologische bedrijven een impuls te geven. Eén van de doelen was het verkennen van de mogelijkheden om biodiversiteit op het bedrijf te vergroten en te onderzoeken in hoeverre deze meerwaarde in de markt terug te verdienen is.

Maatregelen ter ondersteuning van biodiversiteit

De vereniging van biologische veehouders De Natuurweide en de biodynamische boeren binnen FrieslandCampina hebben actief meegedacht bij het tot stand brengen van de verschillende pakketten in twee pilots:

  1. het peloton met biologische boeren 
  2. kopgroep met biologische dynamische boeren.

Er is onder andere gekeken naar de vermindering van het aandeel maïs, meer regionaal ruwvoer, het toepassen en uitbreiden van weidegang en het in standhouden en uitbreiden van landschapselementen. Alle maatregelen moeten economisch haalbaar  en praktisch uitvoerbaar zijn voor de boeren en interessant zijn vanuit het oogpunt van consumentenbeleving.

Biodiversiteit inpassen in de keten

Veel biologisch dynamische en biologische ondernemers zijn al jaren bezig met maatregelen ter versterking van de biodiversiteit op hun bedrijf. Tijdens dit project hebben boeren, betrokken verwerkers en ngo’s hun wensen aan elkaar kenbaar gemaakt en verkend of en waar gekomen kan worden tot het borgen van maatregelen en bundeling in een zuivelstroom.

De biologische boeren hebben zelf het initiatief genomen om  zelf de eerste stap te zetten door aanvullende maatregelen toe te passen op hun bedrijf. Ze kijken daarbij breder dan alleen naar natuur en biodiversiteit. Daarnaast worden ook  thema’s als antibiotica, weidegang en energie gebruik meegenomen om zo te werken aan verdere verduurzaming van de biologische veehouderij.

Projectinformatie

Marktontwikkeling natuur en biodiversiteit is een onderzoekproject binnen de topsector Agri en food. Het project duurde twee jaar en is eind 2014 afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen UR en Het Louis Bolk Instituut. Partners in het project zijn: Bionext,  Kruidenier Foodservices, Vogelbescherming Nederland, Biohuis, Vereniging Natuurweide, Friesland Campina en Stichting EKO-keurmerk.

Meer informatie

Contact