Nieuws

Weinig schade door spoorvorming bij bemesten van gras-klaver onder natte omstandigheden

Gepubliceerd op
23 augustus 2007

Voor het handhaven van opbrengstniveau en bodemkwaliteit is het in de biologische melkveehouderij belangrijk grasklaver te bemesten met organische mest, zoals drijfmest. Drijfmest wordt voornamelijk aan grasland toegediend door middel van zodebemesten. Berijden tijdens het bemesten kan, door spoorvorming, de bodemstructuur verslechteren. In het vroege voorjaar - als de bodem relatief nat is - is de kans hierop het grootst. Berijden bij zodebemesten op een natte zandgrond had in het voorjaar van 2005 echter weinig effect op bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit. De opbrengst van grasklaver was op perceelsbasis alleen licht lager (4%) in de eerste van vijf sneden. Hoewel berijden en bemesten enkele negatieve effecten hadden op drogestof- en eiwitopbrengst, was de opbrengst bij berijden en bemesten hoger dan wanneer er niet bemest was.

Verslechtering van de bodemstructuur kan leiden tot verlies van opbrengst en verslechtering van de overige bodemkwaliteit. Op biologische bedrijven bevat het grasland meestal klaver, om door middel van stikstofbinding te kunnen voorzien in de stikstofbehoefte. Klaver is vanwege dikkere wortels gevoeliger voor verdichting dan gras. Praktijkwaarnemingen aan grasland met klaver, bereden onder natte omstandigheden, gaven aanleiding tot vragen als:

  1. wat is het effect van berijden op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver in de eerste en volgsneden?
  2. in hoeverre doet berijden het positieve effect van bemesting teniet?
  3. is het misschien zelfs beter om de eerste snede in bepaalde gevallen niet te bemesten?

Deze vragen zijn onderzocht in het kader van het project ‘100% biologische mest’, als onderdeel van het LNV-onderzoeksprogramma ‘Biologische veehouderij’. In dit programma werken de Animal Sciences Group van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut samen ter ondersteuning van een kosteneffectieve en onderscheidende biologische veehouderij.

Meer informatie:
Klik hier voor de complete publicatie "Bodemverdichting door berijden bij zodebemesten: effecten op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver, bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit".