Nieuws

Verlenging groeiseizoen grasland mogelijk

Gepubliceerd op
27 januari 2010

Verlenging van het groeiseizoen van grasland betekent meer grasgroei in het late najaar, maar ook een vroegere groei in het voorjaar. Bemesting, grassoorten, graslandgebruik en stoppelgewassen bieden hiervoor mogelijkheden. Het graslandgebruik is van invloed op de benutting van het geproduceerde gras in deze perioden. Wageningen UR Livestock Research heeft de mogelijkheden op een rij gezet voor ‘Echt Overijssel!’ en de biologische veehouderij, gefinancierd door het ministerie van LNV en de provincie Overijssel.

De mogelijkheden voor seizoensverlenging voor de grasgroei en de consequenties daarvan voor de benutting zijn in kaart gebracht. Niet alleen later of meer gras in het najaar, maar ook grasgroei eerder in het voorjaar komt aan bod. Tevens wordt kort ingegaan op de mogelijkheden van andere voedergewassen en op aspecten van beweiding.

Belangrijkste ruwvoerleverancier

Voor de Nederlandse biologische melkveehouderij dient het voer tegenwoordig volledig van biologische oorsprong te zijn. De prijs van biologisch krachtvoer is relatief hoog, zodat het in de eerste plaats nodig is het voer van het eigen bedrijf zo goed mogelijk te benutten. Grasland is voor de melkveehouderij de belangrijkste ruwvoerleverancier. Daarom is geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om de graslandproductie op het eigen bedrijf te verhogen o.a. door verlenging van het groeiseizoen.

Perspectief voor meer voorjaarsproductie

De grassoorten timothee, beemdlangbloem, kropaar en rietzwenkgras hebben een vlottere voorjaarsproductie dan Engels raaigras. Binnen Engels raaigras is het vroeg bloeiende type vlotter dan de laat bloeiende typen. Mengsels met daarin een flink aandeel van deze vroege soorten, typen en ook vroege rassen bieden goede perspectieven. Door de eerste snede vroeg en wat ruimer te bemesten en hiervoor ook de van nature vroege percelen te kiezen kan ook een vroegere voorjaarsproductie worden bereikt. Voor grasklaver is een vroege drijfmestgift ook positief zonder dat dit ten koste gaat van het klaveraandeel.

Verhogen najaarsproductie

Voor meer grasgroei in het najaar is het niet efficiënt in de nazomer hiervoor te bemesten. De stikstofvoorraad, zeker bij grasklaver, is meestal ruim voldoende voor groei in het najaar. Daarnaast neemt de kans op mineralenverliezen toe vanwege een minder goede benutting in het najaar. Rietzwenkgras produceert in het najaar wat meer dan de andere grassoorten. Door in het najaar de bijvoeding af te stemmen op de grasproductie en de beoogde grasvoorraad kan ook langer gras voor beweiding beschikbaar blijven. Van belang is wel dat het graslandbeheer optimaal blijft. De winst van een langer groeiseizoen in het najaar kan weer ten koste gaan van een vroege groei in het voorjaar, bijvoorbeeld door vertrapping of te kort afgrazen in de winterperiode.

Andere gewassen

Samenwerking van veehouders met akkerbouwers geeft meer mogelijkheden voor de teelt van tussenvruchten of stoppelgewassen. Dit kan extra ruwvoer opleveren, zowel voor het najaar als het voorjaar.

Gezamenlijke aanpak

De inventarisatie is gezamenlijk opgepakt door twee projecten van Wageningen UR Livestock Research: ‘Voeding biologisch melkvee’ (gefinancierd door LNV) en ‘Echt Overijssel!’ (gefinancierd door de provincie Overijssel).

  • Contact informatie: Jan Visscher, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links