Nieuws

Verlagen van de bodem-pH in biologisch kleinfruit door middel van plaggen

Gepubliceerd op
14 januari 2015

Verschillende kleinfruitteelten vragen een lichtzure tot zeer zure grond. In tegenstelling tot de gangbare teeltsystemen laat de biologische teeltwijze niet toe om gebruik te maken van zuurwerkende meststoffen of om het gietwater aan te zuren. Dit is een groot knelpunt voor de blijvende rendabiliteit van de biologische kleinfruitteelt.

Op vraag van de sector is in PPK Pamel gestart met onderzoek naar de mogelijkheden om in het biologisch kleinfruit wel een voldoende lage bodem-pH te behouden. Een verkennend CCBT-project in 2011 toonde aan dat het gebruik van compost slechts een beperkte impact heeft op de pH, terwijl het gebruikte gietwater een grotere invloed heeft. Proeven werden aangelegd om na te gaan in welke mate de bodem kan verzuurd worden door het toedienen van elementaire zwavel en door producten op basis van Lactobacillus spp. 

Ligt de oplossing in het gebruik van plagsel? 

Plaggen is een beheermaatregel die wordt toegepast in het heideherstel om vergraste of sterk verouderde heide om te vormen tot nieuwe, jonge heide. Ook wordt plaggen toegepast om een voormalig bos om te vormen tot heide. Bij het plaggen wordt de humusrijke bovenste organische bodemlaag samen met het strooisel afgegraven en afgevoerd. Meestal wordt er 5 tot 10 cm diep geplagd, maar een ideale plagdiepte bestaat niet, want de plagdiepte hangt af van de bodemopbouw. In PPK Pamel worden in het kader van een eindwerk van K.U. Leuven Campus Geel de mogelijkheden bestudeerd om met gebruik van plagsel de bodem-pH laag te houden of te verzuren. 

Kenmerken en kwaliteit van plagsel

Bij een vooronderzoek van het plagsel worden onder meer de initiƫle pH en het vochtgehalte van het materiaal geregistreerd. Via kiemingsproeven in een klimaatkamer (fytotron) wordt de mogelijke onkruiddruk in kaart gebracht. Analyses die mogelijk bijkomend zullen worden uitgevoerd zijn een test op de aanwezigheid van zware metalen (Zn en Cd) en microbiologische onderzoeken (op basis van biologs voor de aanwezigheid van bacteriƫn en op basis van het gehalte aan sterolen voor de aanwezigheid van schimmels).

Potproef en veldproef

In een serre van PPK Pamel werd een potproef opgesteld waarbij onder andere de evolutie in pH wordt opgevolgd in een bodem gemengd met vers plagsel. In een tweede fase van het onderzoek zal een on farm veldproef worden aangelegd.

Bron: CCBT

Contact

Yves Hendrickx PPK, yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be