Nieuws

Verbreding assortiment biologische boomkwekerij

Gepubliceerd op
17 september 2010

Het assortiment biologische boomkwekerijproducten is nog bescheiden. De Productwerkgroep Bomen wil hier verandering in brengen door publicatie van een lijst van soorten die qua ziektegevoeligheid in aanmerking komen om biologisch te kweken.

De afnemers van Nederlandse boomkwekerijproducten zijn gewend te kiezen uit een zeer groot assortiment. Het assortiment biologische boomkwekerijproducten is echter nog bescheiden. Om de keuze te verbreden, is er behoefte aan kennis over laanbomen en sierheesters die particulieren en beheerders van openbaar groen aanspreken en die al bekend zijn bij deze afnemers.

Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving hebben een lijst samengesteld van gewassen die biologisch kunnen worden geteeld. Ze voldoen aan de eisen voor de biologische teelt namelijk:
  • resistentie tegen zieken en plangen (vooral roest, bladvlekken, verwelkingsziekte);
  • in de volle grond te kweken en eventueel potgedrukt te leveren;
  • winterhard in Nederland (eventueel afgedekt of alleen in de Nederlandse kuststreek);
  • niet genetisch gemodificeerd.

De lijst geeft de namen van geschikte gewassen met hun namen volgens de Naamlijst van Houtige gewassen. Per gewas staat de geschiktheid aangeven voor gebruik in openbaar groen of in particuliere tuinen, vooral gebaseerd op grootte van het gewas. Zo vallen grote laanbomen in de categorie openbaar groen en dwergheesters in de categorie particulier gebruik. Heeft een sierheester een hoge sierwaarde en een hoge prijs, dan wordt aangenomen dat deze vooral op de particuliere markt wordt afgezet.

Verder geeft de lijst aan voor welke ziekte, plaag of groep van ziektes en plagen het gewas gevoelig is en wat de resistentie daartegen is, met bronvermelding van het onderzoek.
Bijzonderheden van een soort of cultivar zijn ook in enkele steekwoorden in de lijst te vinden.

De lijst is samengesteld op basis van informatie uit verschillende literatuurbronnen en op basis van ervaringen in meerjarige resistentieproeven van PPO. Resistentiegegevens uit commerciële bronnen, zoals kwekerscatalogi zijn buiten beschouwing gelaten.

Op de lijst staan vooral gezonde cultivars van gewassen die gewoonlijk wel ziekteproblemen hebben en enkele kleine wat onbekendere geslachten die in Nederland weinig last van ziekten en plagen hebben. Van grote geslachten zijn alleen soorten en cultivars opgenomen die het allerbeste scoren op resistentie tegen een voor die soort belangrijke ziekte, en die zeer goed tot uitstekend scoren op cultuur- en gebruikswaarde.

Downloads

Meer downloads