Nieuws

Topsoil+ en de biologische teelt op zandgrond

Gepubliceerd op
30 maart 2010

Duinzandgronden hebben een geringe natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Voor de biologische teelt vraagt dit extra aandacht en specifieke oplossingen. Het verzorgen van de bodemkwaliteit en vooral organische stofgehalte staan hierin centraal. In Topsoil+ zochten onderzoekers naar systeeminnovaties voor zowel de biologische als geïntegreerde teelt.

Uit metingen blijkt dat de afbraaksnelheid van organische stof op duinzandgronden aanzienlijk sneller verloopt dan op andere zandgronden. Om het organische stofgehalte op peil te houden is aanvoer van organische mest noodzakelijk. Bij toediening van dierlijke mest vormt de fosfaatnorm al snel een beperking. Daarom is er gekeken naar de effecten van plantaardige compost op bodemkwaliteit. Om inzicht te krijgen op de invloed van organische stof op ziektewerendheid zijn vele biotoetsen ingezet. In geval van besmetting met wortelknobbelaaltjes (M. hapla) had een hoog organische stofgehalte duidelijk invloed op de groei en kwaliteit van het gewas monnikskap. Naast organische stof in de bodem, heeft ook vruchtwisseling invloed op bodemgerelateerde ziekten & plagen. Wat nu de optimale vruchtwisseling en opvolging is, valt niet te concluderen uit Topsoil+.

Gedurende de projectperiode zijn de opbrengsten en kwaliteit van de gewassen gemeten. Voor de biologische teelt zijn iets lagere streefwaarden gehanteerd in vergelijking tot geïntegreerd. In het algemeen vormden ziekten & plagen geen groot probleem, wel zijn meerdere knelpunten in het biologische teeltsysteem onderkend:

  1. Onkruidbeheersing, met name beheersing van wortelonkruiden vraagt extra tijd en innovatie. Voor vaste planten zijn meerdere soorten organisch afdekmateriaal getest. Op basis van prijs-kwaliteit verhouding hebben gehakseld stro en compost de voorkeur. Om graanopslag te voorkomen is oud stro aan te bevelen.
  2. Stikstofbeschikbaarheid, zowel in relatie tot meststofkeuze als toedieningswijze. In de bollenteelt gebruiken telers een dikke laag stro waardoor bijbemesting lastig is. Met behulp van een spaakwielbemester is Vinassekali door de strolaag in de bodem gebracht. Helaas bevat Vinassekali voor dit bemestingsdoel relatief weinig stikstof en veel kalium .

Klik hier voor brochure Topsoil+.

Downloads

Meer downloads