Nieuws

Stand van zaken proeven bio beschutte teelt

Gepubliceerd op
18 augustus 2014

Op 7 juli ging het proefveldbezoek bio beschutte teelten door op het PCG. Telers en andere geïnteresseerden konden een kijkje komen nemen naar de stand van zaken van de proeven. Hieronder een kort overzicht van de tussentijdse resultaten.

Voor de rassenproef werden verschillende rassen geënt op de onderstam Multifort (De Ruiter). Bij de onderstammenproef werd Cappricia (Rijk Zwaan) gebruikt als standaard ent.

De proef werd uitgeplant op 4 februari 2014 met als plantdichtheid 2,38 planten/m². Na de 5de tros werd om de 3 stengels 1 stengel extra aangehouden zodat een stengeldichtheid bekomen werd van 3,3 stengels/m². Voor het eerst dit jaar werd Cladosporium opgemerkt in het gewas. Dit werd eveneens gescoord omdat er behoorlijke rasverschillen merkbaar waren. De tussentijdse resultaten zijn in de publicatie weergegeven. De productiecijfers zijn weergegeven van bij de aanvang van de oogst (28 april) tot 7 juli.

Voorlopig blijft het ras Alcala licht achter in productie.
Diamantino heeft duidelijk de zwaarste vruchten. Sommige rassen, waaronder Cappricia, lijken niet resistent te zijn voor Cladosporium. Avalantino behaalde de hoogste brix.
Voor wat betreft de onderstammen scoort RS 3546 voorlopig over de ganse lijn minder dan het gemiddelde. Estamino blijft licht achter in productie, terwijl Multifort voorlopig de topper blijkt te zijn in productie. De productiegegevens van de andere onderstammen leunen hier echter dicht tegenaan. Uiteraard zal pas na de wortelbeoordeling een conclusie kunnen getrokken worden.

Rassen- en onderstammenproef rode blokpaprika

Voor de rassenproef rode blokpaprika werd geopteerd de onderstam Scarface (Enza) te gebruiken. Voor de onderstamproef werd het ras Maranello (Enza) gekozen. Bij de onderstamproef werd eveneens een ongeënt object meegenomen in proef. Telers die een ruime vruchtwisseling hebben en geen bodemgebonden ziekten en plagen, kunnen zich nog veroorloven niet te enten.

De proef werd geplant op 5 februari 2014 op een dichtheid van 3,38 planten/m². Er werd een 2-stengelsysteem aangehouden. De oogst ging van start op 21 april 2014 en er werd onmiddellijk rood geoogst. In de bijlage zijn de oogstgegevens weergegeven tot 7 juli van de rassen en onderstammen opgenomen in proef.

Bij de rassen scoort E20B,4541 voorlopig het beste in productie, samen met Sapporo en Artega. Opvallend was dat PR6650 een week later in productie kwam ten opzichte van de andere rassen. Bij de onderstammen scoren RS 3524 en Scarface zeer goed qua productie, terwijl Eminent nr 10 voorlopig een beetje achterblijft. Dit verschil is vooral te merken vanaf eind mei. Uiteraard geldt ook bij deze onderstammenproef dat het oordeel maar kan geveld worden aan het einde van de teelt, nadat de wortelanalyse is uitgevoerd.

Bemestingsproef pruimtomaat

Ondertussen is dit het vierde jaar op rij dat deze bemestingsproef aanligt. Dit jaar worden bodem- en bladsapanalyses opgevolgd in de teelt van pruimtomaat.
Tijdens de rondgang was het opmerkelijk dat de kantrijen, waar eigenlijk enkel basisbemesting gegeven wordt en geen bijbemesting, beduidend hoger stonden dan de bemeste objecten. Het gewas stond echter veel ijler. Op het ogenblik van de rondgang konden deze kantrijen goed volgen in productie, dit in vergelijking met de bemeste objecten. Toch wordt verwacht dat hier een keerpunt zal te zien zijn als we kijken naar het vruchtbehang van de planten.

Demoproef meloen in koepel

Er kwam een vraag vanuit de sector op welke manier de oogst van meloenen in koepel kan gespreid worden. In deze proef werd gekeken of een aangepast snoeiregime iets zou kunnen betekenen. Voor de proef werd geopteerd met geënte planten te werken ter voorkoming van Fusarium. Het ras heet Haon (Sakata).
Uit de praktijk bleek al snel dat het niet zo evident is dit snoeiregime aan te houden doordat niet elke meloen zich even vlot ontwikkelt. Er werd toch getracht meloenen op elke hoogte en in elk stadium van ontwikkeling te hebben in de koepel, zodat gestreefd wordt naar oogstspreiding. Op dit ogenblik is nog geen witziekte te bespeuren, sclerotinia heeft zich echter wel reeds verspreid in de koepel. We trachten deze binnen de perken te houden De eerste oogst vond eind juli plaats.

Bron: CCBT

Publicatie

Stand van zaken proeven bio beschutte teelt

Contact

Justine Dewitte (PCG), justine@pcgroenteteelt.be