Nieuws

Rode klaver belangrijkste rendabele invulling voor vergroening

Gepubliceerd op
24 juni 2014

De Nederlandse invulling van vergroening is sinds begin juni 2014 helder. De Ecological Focus Areas (EFA’s), ingezet voor het vergroten van agrarische, landschaps- en natuurwaarden, zullen de meeste agrarische ondernemers geld kosten. Er is echter één teelt, die naast ecologische winst, euro’s oplevert: rode klaver. Een kansrijke optie voor akkerbouwers die nu goede afspraken maken met melkveehouders.

Rode klaver komt steeds meer in de belangstelling dankzij vele voordelen op het gebied van klimaat, bodem en voerkwaliteit. De Nederlandse invulling van vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, verwoord in de brief van Staatssecretaris Dijksma van 5 juni jl., versterkt deze trend. Rode klaver blijkt namelijk het belangrijkste vergroeningsgewas te zijn dat rendabel ingezet kan worden.

Winst van rode klaver

Rode klaver is een prima gewas voor hommels, honingbijen, vlinders en solitaire bijen. Het behoud van dergelijke insecten is cruciaal voor het Nederlandse landschap en voor de vruchtdragende gewassen. Daarnaast biedt rode klaver die in het voorjaar gezaaid is een beschermde plek voor broedende veldleeuweriken. Rode klaver in het najaar is het meest bevorderlijk voor bodemleven en bodemvruchtbaarheid, en geeft minder problemen met ongewenste kruiden. Belangrijk is dan wel dat de klaver minimaal anderhalf jaar staat. Ervaring leert dat met (vrijwel pure) rode klaver een opbrengst van 9 tot 11 ton ds eiwitrijk voer per hectare haalbaar is. Na aftrek van inzaaikosten komt dit op een saldo van 300 à 500 euro per ha.

Tips voor de akkerbouwer

Naast tijdige afspraken rond afzet van het gewas, moeten agrarische ondernemers de inzaai goed plannen. Om zoveel mogelijk agro-ecologische effecten te bereiken, kan klaverzaad (14 à 18 kg per ha) bijgemengd worden met een paar kg luzerne, witte klaver, gras (zoals veldbeemd of rietzwenkgras) of kruiden zoals smalle weegbree, chicorei, karwij en/of rolklaver. Bijkomend voordeel is dat hiermee het risico op onkruiden fors beperkt wordt. Bemesting is niet toegestaan in EFA’s, maar ook niet nodig voor een goede opbrengst. Als de waarden van pH , K en P op orde zijn, is dat ook geen probleem: klaver bindt de stikstof zelf.

Over het project Klaverklimaat

In het project Klaverklimaat werken Agrifirm Feed, Barenbrug, mts. Buijs, mts. Grootkoerkamp en het Louis Bolk Instituut samen om de voordelen van gras-rode-klaver-mengsels breed onder de aandacht te brengen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de regeling "demonstratieprojecten Schoon en Zuinig" van het Ministerie van Economische Zaken als eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland". Voor tips, demoproeven en resultaten, zie www.klaverklimaat.nl.

Bron: Louis Bolk Instituut

Contact

Lidwien Daniels, communicatieadviseur bij het Louis Bolk Instituut, l.daniels@louisbolk.nl