Nieuws

Praktische kostprijs biologische melk berekend

Gepubliceerd op
12 januari 2011

Biologische melkveehouders, adviseurs, onderzoek, banken en verwerkers hebben gewerkt aan een op de praktijksituatie gebaseerde kostprijsberekening voor biologische zuivel. Voor alle schakels van de keten is het belangrijk om inzicht te hebben in de reële kostprijs gericht op de lange termijn, alsook voor melkveehouders onderling om te vergelijken.

De Task Force MBL heeft net als in 2008 het initiatief genomen om met een werkgroep bestaande uit verwerkers, adviseurs, onderzoekers en biologische melkveehouders een reële kostprijs voor biologische zuivel te bepalen. Voor deze berekening vormde een standaardbedrijf met 500.000 kg melk en 55 hectare het uitgangspunt. De afzonderlijke kostenposten zijn gebaseerd op praktijkinformatie en alle relevante kosten zijn opgenomen. Dit resulteerde voor dit bedrijfstype in een kostprijs van 55,4 cent per kg, net als in 2008. Wanneer deze methode wordt gehanteerd voor een gangbaar bedrijf komt de kostprijs ruim boven de 45 cent per kg uit. Op onderdelen zijn er verschillen ten opzichte van 2008. De voer- en rentekosten zijn gedaald, terwijl de arbeids- en werktuigkosten bijvoorbeeld hoger uitvallen.

De belangrijkste factoren die de kostprijs van biologische melk bepalen zijn de kosten voor voer, arbeid, werktuigen & installaties, bouwwerken, rente, loonwerk- en de quotumkosten.

De werkgroep realiseert zich terdege dat het absolute niveau van deze berekeningswijze hoger is dan de uitbetaalde marktprijs voor biologisch alsook regulier. Hiermee wordt duidelijk dat in de landbouw al jaren niet alle kosten worden vergoed. Berekende kostenposten als arbeid en afschrijving worden in de sector vaak niet als ‘echte kosten ’aangemerkt. Verder zijn in deze berekening toeslagen vanuit de EU buiten beschouwing gelaten.

Deze berekende praktische kostprijs zegt niets over het financiële perspectief van het omschakelen naar biologische melkveehouderij. Voor relatief extensieve bedrijven, met minder dan 13.000 kg per ha, kan omschakelen financieel interessant zijn. Voor meer informatie over de financiële gevolgen van het omschakelen, zie de Quick Scan op www.biologischondernemen.nl.

De resultaten van de kostprijsberekening zijn beschreven in het rapport Praktische kostprijs biologische melk 2010 door onderzoekers van Livestock Research en LEI (beide onderdeel van Wageningen UR) en Ekopart.

Downloads

Meer downloads

Links