Nieuws

NOBL, CCBT en BBN bepalen samen onderzoeksstrategie

Gepubliceerd op
29 mei 2014

NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken publiceren voor het eerst samen een strategie voor onderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen. De biosector geeft in de “Onderzoeksstrategie voor biologische landbouw en voeding in Vlaanderen 2013-2017” haar visie en onderzoeksdoelstellingen weer. Deze zijn het resultaat van een participatief proces met alle partners van het onderzoeks- en kennisnetwerk voor biolandbouw en –voeding.

De sector kiest voor autonome, zelfregulerende systemen, die op eigen kracht en met een minimum aan input ecologische en sociale evenwichten met hun omgeving weten te bewaren. De agro-voedingssector is een complex systeem waar verschillende elementen en actoren sterk in relatie staan met elkaar. Onderzoek vraagt dan ook een geïntegreerde aanpak waarbij actoren uit verschillende disciplines en expertises samenwerken.

Ontwikkelen en wetenschappelijk onderbouwen

De doelstelling voor het onderzoek is duidelijk. Enerzijds de biologische landbouw als agro-ecologische vorm van landbouw versterken, door het ontwikkelen van veerkrachtige productie- en ketensystemen. Anderzijds het versterken en wetenschappelijk onderbouwen van de principes van biologische landbouw (de opbouw van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, de zorg voor het milieu, het dierenwelzijn, de gezondheid en de billijkheid) en dit ten behoeve van een verduurzaming van de landbouw en de maatschappij in zijn geheel.

onderzoeksstrategie_0.png

Robuuste biologische productiesystemen

Meer specifiek wil de onderzoeksstrategie inzetten op robuuste biologische productiesystemen, flexibele biologische ketensystemen en kwaliteitsvolle voeding. Deze drie actieterreinen die onderling ook een duidelijke samenhang vertonen maken onderzoekers wegwijs in hoe zij de biologische sector en uiteindelijk ook de gangbare landbouw kunnen helpen om die visie concreet te maken.
An Jamart en Koen Dhoore over Biobedrijfsnetwerken

“Voor een toekomstgerichte landbouw In Vlaanderen is inzetten op out of the box en meer systeemgericht onderzoek noodzakelijk. De bedrijven (landbouw en voeding) zijn enthousiast om een participatieve rol in de onderzoeksprojecten te spelen en hun kennis te delen met de onderzoekers. Nu komt de stap om vragen vanuit de sector om te zetten in een concrete onderzoeksaanpak. Hopelijk zien ook de financiers van het bio-onderzoek de toekomstkansen voor de sector, en de noodzaak om meer in te zetten op de systeemgerichte aanpak van de onderzoeksstrategie.”

Samenwerkingsverbanden in Biobedrijfsnetwerken

Sinds 2012 vormen NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken samen het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding waar biologische marktdeelnemers, onderzoekers, beleidmakers, en andere stakeholders elkaar vinden om kennisuitwisseling en onderzoek voor de biologische sector te organiseren en te stimuleren via een participatief proces en waar vraaggestuurd onderzoek centraal staat.
Biobedrijfsnetwerken groeperen biologische landbouwers en bieden ruimte voor uitwisseling van ervaring en kennis tussen landbouwers, adviseurs en onderzoekers. Ze worden actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van onderzoek en de verdere uitwerking van een onderzoeksagenda zodat hun kennisnoden de juiste plaats krijgen. Bioforum en Landwijzer faciliteren deze netwerken. CCBT vervult een coördinerende rol bij het initiëren en uitvoeren van praktijkonderzoek en faciliteert de verspreiding van kennis en resultaten uit onderzoek naar landbouwers. NOBL legt de link tussen onderzoekers, landbouwers, beleidmakers en andere onderzoeksnetwerken op nationaal en internationale niveau. NOBL maakt deel uit van het ILVO, het Vlaams Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek.

Bron: CCBT


Publicatie

Contact

Lieve De Cock, NOBL, lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

Carmen Landuyt CCBT, carmen.landuyt@ccbt.be, www.ccbt.be

An Jamart, Biobedrijfsnetwerken, an.jamart@bioforumvl.be

Koen Dhoore, Biobedrijfsnetwerken, koen.dhoore@landwijzer.be

www.bioforumvlaanderen.be/netwerk/biobedrijfsnetwerken/