Nieuws

Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten

Gepubliceerd op
13 september 2010

Op biologische geitenbedrijven zijn soms twijfels over de mineralenvoorzieningen van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. Onderzoek van Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut wijst uit dat alleen effect van een mineralenbolus kan worden verwacht bij tekorten in de voorziening via het rantsoen. Dat meldt V-focus.

In de stalperiode 2008/2009 is op vijf biologische geitenbedrijven nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun lammeren beïnvloed werden door het toedienen van een mineralenbolus. De geselecteerde bedrijven hadden geen grote problemen met de gezondheid van geiten maar wel een mogelijk tekort aan mineralen in het ruwvoer.

Minder selenium in rantsoen

De gehalten aan zink en koper in het bloed van geiten blijken onderin het referentietraject voor die elementen te liggen, ondanks een ruime dekking in het rantsoen. Slechts bij één van de vijf bedrijven was er echter zowel voor zink als koper een effect van de toediening van de bolus. Dit roept vragen op over de gebruikte streefwaarden. De GSH-Px-waarden liggen bovenin het referentietraject en zelfs bij een seleniumarm rantsoen zijn de bloedwaarden goed. Dit suggereert dat de benutting van selenium door geiten uit het rantsoen hoger is dan nu wordt verondersteld.

In het rantsoen kan men met minder selenium toe om gevaar van overdosering te voorkomen.

Gering effect bolus

Voor vitamine E wordt de (rundvee)referentie niet gehaald. Bij de lammeren net na de geboorte zijn de bloedwaarden voor koper, maar vooral die voor vitamine E, erg laag. Alleen bij tekorten in de voorziening via het rantsoen kan dus effect van de bolus worden verwacht. In dit onderzoek met een ruime mineralenvoorziening via het rantsoen, was het effect van de bolus bij de moeder op de gehalten in bloed en lever van de lammeren gering.

Downloads

Meer downloads