Nieuws

Milieuaspecten weidegang biologische zeugen

Gepubliceerd op
8 oktober 2009

Voor de biologische varkenshouderij geldt de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van milieu, hoewel voor een aantal wetten en regels een uitzondering is gemaakt. Door de toenemende omvang van bedrijven is het niet meer altijd even duidelijk hoe bepaalde regelgeving moet worden toegepast. Dit geldt met name voor de weidegang voor dragende zeugen. Aanleiding voor de sector om te laten onderzoeken wat hiervoor van belang is.

Onderzoekers van Wageningen UR hebben de bestaande wetgeving op een rij gezet en aangegeven wat de consequentie is voor de weidegang van dragende zeugen. Een belangrijk aspect hierbij is of de weide wel of niet tot de inrichting moet worden gerekend. Uit de gegevens blijken vooral de in de weide geproduceerde hoeveelheid mest en het wroetgedrag van de dieren van invloed te zijn. Om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen, zouden in overleg tussen overheid en varkenshouders richtlijnen opgesteld kunnen worden wanneer een weide wel of niet deel uitmaakt van de inrichting.

Mest- en wroetgedrag sturen

De varkenshouder kan sturen in de hoeveelheid mest die in de weide terechtkomt door een goede afstemming van stal, uitloop en weide. Daarbij is het aanbieden van een aantrekkelijke rustplaats het belangrijkste. Het mesten gebeurt overwegend binnen een beperkte afstand van de ligruimte. Door dit gedeelte te verharden en de afstand tussen ligruimte en weide voldoende groot te maken, is de hoeveelheid mest in de weide te beperken. Een andere mogelijkheid is om de dieren in hun gang naar de weide te vertragen door het toegangshek met tussenpozen te sluiten. Verder is het belangrijk om volledig omwroeten van de weide te voorkomen. Hierdoor verliest de weide zijn functie als onderdeel van het rantsoen en nemen de emissies toe, omdat geen opname van mineralen plaatsvindt. Door een ‘wroetplaats’ tussen de verharding en de weide aan te bieden, kan schade aan de grasmat worden beperkt. Een andere optie is om dit te combineren met teelt van energiegewassen zoals wilgen en Miscanthus. De dieren vinden hier beschutting en het energiegewas absorbeert de nutriënten.

Klik hier voor het rapport ‘Milieuaspecten weidegang biologische zeugen’