Nieuws

Maaipercelen op biologische melkveebedrijven gevoelig voor fosfaattekort

Gepubliceerd op
22 december 2006

Meerjarige puur maaipercelen moeten uiteindelijk bijbemest worden volgens het gangbare fosfaatadvies. De P-Al is maatgevend. Als er onvoldoende organische mest beschikbaar is, is het gebruik van zacht natuurfosfaat toegestaan. Veehouders die dat ‘aandurven’ kunnen in het advies een trede opschuiven: wat in het advies als ‘voldoende’ wordt beschouwd, kan men als ‘ruim voldoende’ interpreteren enzovoort. Maar het is dan wel verstandig de fosfaatbeschikbaarheid te monitoren met behulp van de P-Al van de bodem en het fosforgehalte van het gewas.

Percelen met kortere of langere beweiding ontvangen met de mest van de weidende dieren fosfaat. Op jaarbasis is de ruimtelijke verdeling zeer ongelijk en de benutting van deze fosfaat laag. Op zeer lange termijn (circa 50 tot 100 jaar) middelt dat uit. Eventueel kan de bovengrond horizontaal gemengd worden wanneer men grondbewerking en herinzaai toepast.

In het kort luiden de bemestingsadviezen voor biologisch grasland:

  • Intensief beweide percelen die ook nog bemest worden volgens het reguliere bemestingsadvies ontvangen iets meer fosfaat dan onttrokken wordt. Beperk de bemesting tot de eerste en eventueel de tweede snede.
  • Minder intensief beweide percelen, percelen die ook gemaaid worden en percelen die in een rotatie liggen, kan men in principe op fosfaatevenwicht bemesten, met de gangbare bemestingsrichtlijn als basis. Indien men enig risico aandurft, kan het advies gebruikt worden van de één trede hogere fosfaattoestand. Bewaak dit met monitoring van P-Al en fosforgehalte van het gewas.

In de praktijk van de biologische veehouderij wordt vaak bij de derde en latere sneden afgezien van bemesting en dus afgeweken van het fosfaatbemestingsadvies.
Let op kalium: die zal bij onevenwichtige bemesting waarschijnlijk eerder limiterend worden dan fosfaat.

De resultaten van dit literatuuronderzoek naar fosfaatbemesting staan beschreven in Bioveemrapport 17 “Fosfaatbemesting van grasklaver”.

Dit rapport kunt u vinden onder de link.