Nieuws

Kijk op multifunctionele landbouw

Gepubliceerd op
10 juli 2009

De multifunctionele landbouw is volop in ontwikkeling. Activiteiten rond zorg, natuurbeheer, recreatie, educatie en verkoop van streekproducten zorgen voor een verhoging van de bedrijfsomzet. Hierdoor verbetert ook de leefbaarheid van het platteland en wordt de relatie tussen boeren en burgers versterkt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert nieuwe initiatieven waar nodig en heeft hiertoe een taskforce ingesteld, die streeft naar een omzetverdubbeling van de multifunctionele landbouw in de periode 2008-2011.

Voor het meten van de omzetontwikkeling is een nulmeting nodig over de situatie in 2007. De omzetschatting is voor de meeste sectoren gedaan op basis van CBS-cijfers, het Bedrijveninformatienet van het LEI van Wageningen UR, deskresearch en gesprekken met experts. Het was niet bij alle sectoren mogelijk de cijfers te onderbouwen met harde gegevens. Dit gold met name voor boerderijverkoop, dagrecreatie en educatie. Daarom zijn voor de sectoren boerderijverkoop en recreatie focusgroepen gevormd met ondernemers en deskundigen uit verschillende regio’s, die de voorlopige cijfers bediscussieerden en verder hebben aangescherpt.

Klik hier voor de volledige tekst van de brochure "Kijk op multifunctionele landbouw".