Nieuws

Highlights biologisch onderzoek groenten en kruiden 2014 in Vlaanderen

Gepubliceerd op
7 februari 2014

Terwijl de verslagen van 2013 afgewerkt worden, zijn reeds tal van ideeën voor 2014 verder uitgewerkt binnen de proefcentra Inagro en PCG. In dit artikel brengen we enkele belangrijke thema’s waar voor biologische groententeelt komend jaar focus op zal gelegd worden.

Inagro zet in op biologische groenten in open lucht

De afdeling Bio van Inagro focust op groenten in open lucht, akkerbouwgewassen en voederteelten. Veel biologische bedrijven combineren groenten met akkerbouw of grasklaver omwille van de noodzakelijke vruchtwisseling. Dit is gunstig om de opbouw van ziekten en plagen te beperken en laat toe om binnen de grenzen van MAP4 toch de bemesting rond te krijgen. In een bevraging van de sector in november 2013 werden onkruidbeheersing, rassenonderzoek, gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid en bemesting en teelttechniek bevestigd als belangrijke thema’s in het onderzoek.

De voorbije twee jaar werd de onkruidbestrijding in biologische schorseneer op punt gesteld. Dit jaar schoof de sector spinazie naar voor als nieuwe uitdaging. De website www.onkruideruit.be houden we on line en laat toe om een loonwerker in de buurt te vinden die mechanische onkruidbestrijding toepast. Mechanische onkruidbestrijding staat ten slotte niet stil. Op de openvelddag op het proefbedrijf biologische landbouw op 18 of 25 juni zullen terug enkele innovaties in primeur voor Vlaanderen voorgesteld worden.

Voor veel groentegewassen loopt de rassenkeuze in bio gelijk met de gangbare teelt. Voor een aantal gewassen gaat dit niet volledig op en zijn rassenproeven onder biologische teeltomstandigheden wenselijk. Voor biologische prei weegt weerstand tegen roest, purpervlekkenziekte, papiervlakkenziekte en trips erg zwaar door in de rassenkeuze. We zien ook een groeiend aanbod van rassen waarvan biologisch geteeld zaaizaad beschikbaar is. Voor witte kool en rode kool toetsen de gebruikswaarde van deze biologische rassen af tov de gangbare referentierassen. Voor de werkgroep eigen zaadteelt brengen we een aantal zaadvaste rassen van savooi en busselwortel in beeld.

Het aantal beschikbare biologische gewasbeschermingsmiddelen is erg beperkt. Vaak zijn ze ook minder krachtig dan hun chemische equivalent. Aanvullend op de waarnemingen en waarschuwingsberichten voor onder ander prei en kolen van de gangbare praktijkcentra, sturen we gerichte aanbevelingen voor de toepassing van deze biologische middelen naar de biologische telers die zich hiervoor aanmelden. In deze context zal dit jaar extra aandacht besteed worden aan de preimineervlieg. Voor enkele specifieke ziekten en probleemplagen wordt de efficiëntie van biologische gewasbeschermingsmiddelen onderzocht. Dit jaar wordt in het bijzonder ingezet op bladvlekkenziekte in knolselder en bladziekten in prei. Voor knolselder wordt ook nagegaan of het planttijdstip en het planttype een impact heeft op de opbrengst. Naast het perceel waar dit jaar kool wordt geteeld, werd vorig jaar een meerjarige bloemenrand aangelegd om de nuttige insecten te stimuleren.

Bemesting en bodemvruchtbaarheid zijn direct met elkaar verbonden in de biologische teelt. In twee meerjarige proeven wordt de impact van verschillende bemesting strategieën met dierlijke mest en compost enerzijds en bodembewerking anderzijds verder onderzocht. Daarnaast gaat bijzondere aandacht naar het stikstofleverend vermogen van vlinderbloemige groenbemesters voor de volgteelt. Het slim inzetten van de opeenvolging van gewassen, groenbemesters, dierlijke mest en compost moet een goede basisbodemvruchtbaarheid toelaten. Aanvullend is een bijbemesting met organische korrelmeststoffen in groenten soms nodig. Voorgaande jaren bleek dat de gangbare adviezen vaak te hoog zijn voor de biologische teelt. In een aantal bemestingsproeven proberen we de bemesting voor biologische kool en prei verder fijn te stellen.

Het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro te Beitem is voor dezeproefveldwerking een erg belangrijk platform. Daarnaast worden een aantal proeven aangelegd bij biologische telers in Vlaanderen. Op het proefbedrijf wordt verder gewerkt met vaste rijpaden dmv RTK-GPS. Deze techniek heeft de voorbije jaren zijn meerwaarde aangetoond. Waar mogelijk wordt ook niet kerend gewerkt. De jaarlijkse open velddagen zijn gepland op 18 of 25 juni en op 1 oktober.

PCG focust zich op serre- en koepelteelten en zet in op diversificatie

Bio beschutte teelten

Voor de afdeling bio beschutte teelt binnen PCG blijven rassen- en onderstammenproeven heel belangrijk. Gewassen waar in 2014 focus op zal gelegd worden zijn tomaat, paprika, radijs, meloen, courgette en chinese kool. Bij de rassen wordt er uiteraard niet enkel gekeken naar productiviteit en kwaliteit; ziekteresistentie is eveneens een belangrijke parameter. Onderstamonderzoek vindt enkel plaats in verwarmde kas, waarbij onder andere nagegaan wordt of deze onderstammen opgewassen zijn tegen wortelknobbelaaltjes. Tijdens het bemestingsonderzoek van intensieve vruchtgroententeelt zullen niet enkel verschillende types bemesting worden uitgetest, er wordt eveneens ingespeeld op alternatieve analysemethodes zoals bladsapanalyses. In tunnel wordt komend jaar opnieuw uitgezocht in welke mate het teeltseizoen van open lucht het efficiëntst kan verlengd worden; ook hier speelt rassenkeuze een belangrijke rol. Eind juni organiseert het PCG een proefveldbezoek voor de stand van zaken van het onderzoek weer te geven.

Diversificatie

Tevens wordt behoorlijk ingezet op diversificatie en innovatie door in te spelen op teelttechniek en minder courante gewassen.

Kruiden

Sinds enkele jaren is het PCG bezig aan de uitbouw van een vaste onderzoekstak kruiden. De proeven vinden zowel in open lucht als in serre plaats, betreffen keuken- en geneeskrachtige kruiden, zijn zowel op de versmarkt als verwerkende industrie gefocust. Dit onderzoek omvat zowel pot- als volle grondteelt. Naar teelttechniek in volle grond wordt in 2014 focus gelegd op Marokkaanse munt. In de teelt van rozemarijn zal gekeken worden naar de toepasbaarheid van biologische middelen. Ook rassenselectie van basilicum en krulpeterselie staan op het programma, met focus op ziekteresistentie. Bij de teelt in pot wordt nagegaan welke potgrond met basisbemesting het meest geschikt is voor een lange teelt en een korte teelt biologische kruiden. In 2014 wordt er tevens extra aandacht besteedt aan mogelijkheden van verwerking en vermarkting. Het proefveldbezoek kruiden zal eind juli plaatsvinden.

Telen van delicatessegroenten

Komend seizoen zal het PCG zowel naar voorlichting als onderzoek dieper ingaan op de teelt van bepaalde delicatessegroenten zoals vergeten groenten en innovatieve gewassen. De rode draad in het project is het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden tussen restauranthouder en teler met nadruk op afzet via korte keten. Tevens zal er op het PCG een demoveld aangelegd worden in samenspraak met enkele reeds ervaren telers.

www.biopraktijk.be en proeftuinnieuws blijven ook in 2014 de belangrijkste kanalen voor de publicatie van de proefresultaten. PCG heeft tevens een maandelijkse nieuwsbrief waar eveneens tal van onderzoeksnieuws naar buiten gebracht wordt. Op www.inagro.be zijn verschillende brochures raadpleegbaar. Inagro en PCG zijn tenslotte ook aanspreekbaar voor individuele bedrijfsbegeleiding of voor advies bij de omschakeling.

Bron: CCBT

Meer info?

Lieven Delanote (Inagro) en Justine Dewitte, Annelien Tack (PCG)

lieven.delanote@inagro.be en justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be