Nieuws

Highlights biologisch onderzoek door Inagro en PCG in 2015

Gepubliceerd op
17 februari 2015

Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de verslagen van het afgelopen jaar 2014, bruist het al weer van de ideeën voor het bio onderzoeksprogramma 2015. De opstart van vele ideeën is reeds een feit. Deze zullen verder uitgewerkt worden in de loop van komend jaar. Hieronder vind je een eerste aanblik van de proefonderwerpen binnen de biologische groenteteelt.

Inagro zet in op biologische groenten in open lucht


De afdeling Biologische Productie van Inagro focust op groenten in open lucht, akkerbouwgewassen en voederteelten. Belangrijke trefwoorden in het onderzoeksprogramma zijn onkruidbeheersing, rassenonderzoek, ziekte- en plaagbeheersing, bodemvruchtbaarheid, teelttechniek en bedrijfsmanagement. Voor de aansturing en de uitvoering van het onderzoek wordt intensief samengewerkt met biologische telers. Daarnaast heeft Inagro een proefbedrijf van 12 ha in beheer met een biologisch bouwplan van akkerbouw- en groentegewassen. In dit artikel geven we een overzicht van de proefveldwerking in de groententeelt.

In spinazie geldt er een nultolerantie inzake onkruid om een efficiënte oogst en een kwalitatief product toe te laten. In een verkennende proef zullen verschillende strategieën (o.a. vals zaaibed, thermische onkruidbestrijding en verschillende schoffeltechnieken) worden vergeleken en gecombineerd. Om onkruidproblemen te voorkomen komt ook de teelt op bioafbreekbare folie in beeld. Dit biedt een oplossing voor het onkruid in de rij, maar stelt nieuwe uitdagingen in het plantgat en in de paden. Op de openvelddag op het proefbedrijf biologische landbouw op 17 of 24 juni worden terug enkele innovaties in primeur voor Vlaanderen voorgesteld.

Voor veel groentegewassen loopt de rassenkeuze in bio gelijk met de gangbare teelt. Voor een aantal gewassen gaat dit niet volledig op en zijn rassenproeven onder biologische teeltomstandigheden wenselijk. Voor biologische prei weegt weerstand tegen roest, purpervlekkenziekte, papiervlakkenziekte en trips erg zwaar door in de rassenkeuze. In bloemkool onderzoeken we of via een gepaste rassenkeuze de najaarspiek in oktober afgevlakt kan worden en een oogstperiode tot in de vroege winter mogelijk is. Voor de werkgroep eigen zaadteelt brengen we een aantal zaadvaste rassen van venkel in beeld.

Voor een aantal probleemplagen onderzoeken we de efficiëntie en de optimale toepassing van een aantal nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen. Aanvullend op de waarnemingen en waarschuwingsberichten voor onder ander prei en kolen van de gangbare praktijkcentra, sturen we gerichte aanbevelingen voor de toepassing van deze biologische middelen naar de biologische telers die zich hiervoor aanmelden. In deze context zal dit jaar opnieuw extra aandacht besteed worden aan de preimineervlieg. Bij schermbloemigen zoeken we naar een optimalisatie van de beheersstrategie van wortelvlieg door middel van afdekken. Via monitoring willen we onderzoeken wanneer het veilig is om de afdekking van de wortels te verwijderen om mechanische of manuele onkruidbestrijding toe te laten.

Voorgaande jaren bleek dat de gangbare adviezen vaak te hoog zijn voor de biologische groententeelteelt. In een aantal bemestingsproeven proberen we de bemesting voor biologische kool en prei verder fijn te stellen. Vlinderbloemige groenbemesters zijn van essentieel belang in de biologische groenteteelt om de stikstofvoorziening rond te krijgen. Het nieuwe GLB eist bovendien dat in het kader van de vergroening mengsels worden ingezaaid. Verschillende combinaties met vlinderbloemigen werden in het najaar 2014 uitgezaaid en worden dit teeltseizoen verder onderzocht op hun stikfstofleverend vermogen. ‘Maaimeststoffen’ vormen een alternatieve benuttingswijze. Hierbij wordt een snede groenbemester (meestal grasklaver of luzerne) gemaaid en op een ander perceel opnieuw uitgespreid als organische bemesting. Inagro onderzoekt samen met ILVO naar een optimale toepassingswijze.

Het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro te Beitem is voor deze proefveldwerking een erg belangrijk platform. Op het proefbedrijf wordt verder gewerkt met vaste rijpaden dmv RTK-GPS. Deze techniek heeft de voorbije jaren zijn meerwaarde aangetoond. Waar mogelijk wordt ook niet kerend gewerkt. In 2015 wordt een nieuwe Treffler wiedeg in gebruik genomen. De jaarlijkse open velddagen zijn gepland op 17 of 24 juni en op 7 oktober.

PCG focust zich op serre- en koepelteelten en zet in op diversificatie

Bio beschutte teelten

Voor de afdeling bio beschutte teelt binnen PCG blijven rassen- en onderstammenproeven heel belangrijk. Gewassen waar in 2015 focus op zal gelegd worden zijn komkommer (rassen en onderstammen), aubergines (rassen), coeur de boef tomaat (rassen ) en spinazie (rassen). Bij de rassen wordt er uiteraard niet enkel gekeken naar productiviteit en kwaliteit; ziekteresistentie is eveneens een belangrijke parameter. Onderstamonderzoek vindt enkel plaats in verwarmde kas, waarbij onder andere nagegaan wordt of deze onderstammen opgewassen zijn tegen wortelknobbelaaltjes. Tijdens 2015 zal iets dieper ingegaan worden op het complexe bodemvoedselweb, en hoe we er invloed kunnen op uitoefenen. Enerzijds zal gekeken worden of de populatie van wortelknobbelaaltjes kan beïnvloed worden door het toepassen van bepaalde biologische middeltjes tijdens de periode van leegstand van de kas. Of zou er aan de hand van bepaalde groenbemesters of andere alternatieve teelten mogelijks een daling van aaltjes kunnen ontstaan? Aan de hand van analyses wordt het bodemleven in een biobodem in kaart gebracht, en ook het effect van maaimeststoffen zal uitgetest worden in kas en koepel. Begin juli organiseert het PCG een proefveldbezoek voor de stand van zaken van het onderzoek weer te geven.

Diversificatie

Tevens wordt behoorlijk ingezet op diversificatie en innovatie op het PCG door in te spelen op teelttechniek en minder courante gewassen.

Kruiden

Sinds enkele jaren is het PCG bezig aan de uitbouw van een vaste onderzoekstak kruiden. De proeven vinden zowel in open lucht als in serre plaats, betreffen keuken- en geneeskrachtige kruiden, zijn zowel op de versmarkt als verwerkende industrie gefocust. Dit onderzoek omvat zowel pot- als volle grondteelt. Naar teelttechniek, voornamelijk onkruidbeheersing en oogst, in volle grond wordt onder meer focus gelegd op Marokkaanse munt. Bijkomend zal in de teelt van krulpeterselie een vergelijkende proef aangelegd worden waarbij ter plaatse zal gezaaid worden en geplant worden. Aangezien de erkenningen van biologische middelen heel beperkt zijn in kruiden, zal er in deze zelfde teelt tevens een gewasbeschermingsproef aangelegd worden. Sinds dit jaar zal het PCG tevens een rassenonderzoek koriander uitvoeren, waarbij de zaadteelt centraal staat. In 2015 wordt er tevens extra aandacht besteedt aan mogelijkheden van verwerking en vermarkting. Het proefveldbezoek kruiden zal eind juli plaatsvinden.

Telen van delicatessegroenten

Komend seizoen zal het PCG zijn activiteit binnen de delicatessegroeten verder zetten, zowel naar voorlichting als onderzoek. De rode draad in het project is het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden tussen restauranthouder en teler met nadruk op afzet via korte keten. Tevens  zullen er op het PCG enkele proeven aangelegd worden in het vroege voorjaar voor de teelt van verschillende soorten cressen. De proefinvulling verloopt in nauwe samenwerking met reeds ervaren telers.

Voorlichting en kennisverspreiding

www.biopraktijk.be blijft ook in 2015 het belangrijkste kanaal voor de publicatie van de proefresultaten. PCG heeft tevens een maandelijkse nieuwsbrief waar eveneens tal van onderzoeksnieuws naar buiten gebracht wordt. Op de vernieuwde website van Inagro zijn de actuele resultaten online beschikbaar voor wie zich aanmeldt en zijn verschillende brochures raadpleegbaar. Inagro en PCG zijn tenslotte ook erkend voor individuele bedrijfsbegeleiding of voor advies bij de omschakeling (zie http://www.ccbt.be/?q=node/392).

Bron: CCBT

Contact