Nieuws

Handleiding voor biologische pompoenenteelt

Gepubliceerd op
24 april 2008

De consumentenvraag naar (eetbare) biologische pompoenen is toegenomen. Biologische telers spelen hierop in door meer pompoenen te telen en hebben behoefte aan vaste teeltrichtlijnen. Studenten van CAH Dronten hebben een teelthandleiding opgesteld op basis van teeltervaringen van biologische pompoentelers als onderdeel van het project Leren met Toekomst, in opdracht van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Het zaaien van pompoenen gebeurt veelal met een maïszaaimachine tussen half mei en half juni. De grond moet voldoende droog en warm zijn, 15°C op 5 cm diepte. De zaaidiepte ligt tussen 3 en 5 cm. Het aantal gewenste planten per hectare ligt, afhankelijk van het teeltdoel en ras, tussen 7000 en 18000. De snelheid van grondbedekking hangt af van hoe rankend een ras is en de bladgrootte. Pompoenen kunnen op bijna alle grondsoorten worden verbouwd, mits een goede afwatering aanwezig is. De ideale pH ligt tussen de 6,0 en 7,5. Qua vruchtopvolging stellen pompoenen geen belangrijke eisen.

Het stikstofadvies is 160 kg N. De fosfaat- en kalibehoefte is afhankelijk van het Pw- en K- getal. Veelal is een bemesting in het voorjaar met vloeibare organische mest voldoende.

Onkruid in pompoenen is geen groot probleem door het late zaaien en de snelle grondbedekking. Meeldauw is de belangrijkste ziekte, maar geeft weinig opbrengstreductie omdat dit meestal later in het seizoen optreedt. Luizen kunnen deels voorkomen worden door het perceel onkruidvrij te houden.

Maatgevend om te gaan oogsten, is dat de meeste steeltjes van de pompoenen kurkachtige uitwassen of lijnen vertonen. Bij het afsnijden is het advies dat de steeltjes tussen 2 en 6 cm lang zijn om afbreken tijdens transport of bewaring te voorkomen. Pompoenen moeten worden bewaard in voldoende open kisten.

Om bewaarziekten zoals Didymella bryoniae, Fusarium oysporum en F. solani te minimaliseren, is het raadzaam om gekeurd zaaizaad te gebruiken, beschadigingen te voorkomen, een goede wondheling toe te passen en het product gedurende de bewaring droog te houden. In de praktijk wordt kort na oogst bij (buiten)temperaturen van 20 - 25°C geventileerd.

Het afzetklaar maken (augustus tot begin maart) gebeurt door de pompoenen te sorteren, de te lange steeltjes eraf te knippen en eventueel te wassen of/en te borstelen, droog te maken en op de gewenste manier te verpakken.

Voor het telen en oogsten van pompoenen zijn 77 uur per hectare nodig. Het saldo is bij af land levering ongeveer € 2500 per ha.

Klik hier voor de volledige tekst van 'Pompoenen - biologische teelt' van J. Minderhoud en A-J. Troost.