Nieuws

Gangbare en biologische onderzoekers samen aan de slag

Gepubliceerd op
12 januari 2015

Op 4 december vond in Gent de studienamiddag 'Biolandbouw en- voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!' plaats. Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek kwamen er samen met actoren uit de biologische sector om kennis uit te wisselen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen voor gestelde problemen uit de praktijk.

Dit was het opzet van de studienamiddag ‘Biolandbouw en –voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!’. Deze studienamiddag vond plaatsvond op 4 december 2014 te Gent. De organiserende netwerken NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken mochten 70 personen uit een scala van onderzoeksdomeinen verwelkomen en gaven de aanwezigen een kijk op onderzoeksnoden en onderzoekmethodieken binnen de biologische sector.

Lieve De Cock, coördinator van NOBL, opende de namiddag met de voorstelling van de recent gepubliceerde ‘Onderzoeksstrategie voor de Biologische Landbouw en Voeding Vlaanderen: 2013-2017’

Monica Höfte, gewoon hoogleraar aan de Vakgroep gewasbescherming van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen te Gent, wees op de noodzaak aan lange termijnonderzoek. Ze gaf de aanwezigen inkijk in de mogelijkheid tot het onderdrukken van pathogene Verticillium schimmel door niet pathogene Verticillium soorten. 

Bram Moeskops, wetenschappelijk coördinator bij TPOrganics sinds 2012, wist te vertellen dat ook op Europees niveau, o.a. via het Europees onderzoeksprogramma H2020 en de ERA-netten, mogelijkheden zijn voor onderzoek voor de biologische sector. TPOrganics, het Europees Technologieplatform voor Biologische Landbouw en Voeding probeert een rol te spelen om deze mogelijkheden te blijven creëren door thema’s belangrijk voor de biologische sector op de Europese onderzoeksagenda te plaatsen. 

Workshops plantaardige en dierlijke productie

Na dit plenaire gedeelte konden de deelnemers kiezen uit 3 parallelle workshops. Binnen iedere workshop werd vertrokken vanuit specifieke vragen uit de praktijk en werd nagedacht over waar vanuit onderzoek oplossingen mogelijk zijn voor gestelde problemen.

Zo werd er in een workshop plantaardige productie nagedacht over vlinderbloemige groenbemesters, een hoeksteen van biologische akkerbouw- en groenterotaties. Bij het verplichten van een evenwichtsbemesting voor fosfor en het maximaal sluiten van kringlopen in biologische teeltsystemen, neemt hun belang nog toe. Tegelijk zijn ze waardplant voor een aantal ziekten en plagen (bv. Sclerotinia spp., aaltjes)

In de workshop dierlijke productie werd het probleem van fosforbeschikbaarheid bij biologisch vee op tafel gebracht. Uitgangspunt van de brainstorm was het feit dat ondanks hoge fosforgehaltes in de bodems in Vlaanderen mogelijks de beschikbaarheid voor het vee in gedrang komt. 

In de workshop kwaliteitsvolle voeding in de keten bediscussieerden de deelnemers de problemen waar verwerkers mee in aanraking komen indien ze gebruik willen maken van seizoensproducten als grondstof. 

Kurt Sannen, bioboer en voorzitter van BioForum sloot de namiddag af met een krachtig pleidooi voor samenwerking tussen onderzoek en praktijk. 

Overhandiging derde publicatie biologische landbouw

De coördinatoren en partners van de netwerken waren dan ook fier de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2013-2014’ te kunnen voorstellen. In deze derde editie wordt in 85 bijdrages een overzicht gegeven van onderzoek gestart of afgerond tijdens de periode 2013 - 2014 en beschreven hoe onderzoek en kennisuitwisseling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen wordt georganiseerd.

Publicatie

Uitgebreid verslag van de studienamiddag: 'Biolandbouw en -voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker

Bron: CCBT

Contact

Lieve De Cock, NOBL, lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be