Nieuws

Fosfaat wetgeving dwingt tot aanpassingen

Gepubliceerd op
14 april 2011

Vrijwel alle organische meststoffen bevatten ook fosfaat. Biologische bedrijven met een intensief bouwplan geven met de mest doorgaans meer fosfaat dan met gewassen wordt afgevoerd of in organische stof ingebouwd. Langzaam neemt dan het fosfaatgehalte (Pw / PAL) in de bouwvoor toe. Afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem, wordt de fosfaataanvoer komende jaren steeds verder begrenst. De wetgeving vraagt van veel biologische bedrijven aanpassingen in teelt- en/of bemestingsplannen.

De wetgeving stelt grenzen aan de hoeveelheid aan te voeren fosfaat. Bij lage Pw getallen (< 36) mag meer worden bemest dan bij hoge (> 55) gehalten. Tot 2015 zal de aanvoer van zowel stikstof als fosfaat (steeds) verder worden beperkt. Veel bedrijven, vooral die met hoge Pw getallen zullen nu (al) maatregelen moeten nemen.

Extensiever

Naar schatting loopt de helft van de biologische vollegrond akker- en tuinbouwbedrijven tegen de grenzen van de wetgeving aan. Op deze bedrijven worden teveel gewassen met hoge stikstofbehoefte geteeld, het teeltplan vraagt om verruiming  met gras/klaver, luzerne of andere gewassen die meer ondersteunend zijn voor de bodemvruchtbaarheid. De bodemvruchtbaarheid kan niet langer worden verzorgd met fosfaatrijke vaste dierlijke mest. Naast het extensieveren van het eigen teeltplan, kunnen intensieve teelten worden ondergebracht bij extensievere bedrijven, bijvoorbeeld na gras-klaver. 

Anders bemesten

Naast het bouwplan kan ook het bemestingsplan worden aangepast. In plaats van (vaste) dierlijke mest waar stikstofgift altijd gepaard gaat met fosfaataanvoer is het gebruik van fosfaatarme organische meststoffen een optie.  Een andere mogelijkheid  is het gebruik van  groencompost in combinatie met dunne mest als vervanging van dierlijke mest met veel fosfaat.. Bodemonderhoud (organische stof) en aanvoer van stikstof worden dan op een andere wijze verzorgd.


Naast de landelijke mestwetgeving speelt ook het verplicht gebruik van biologische mest een rol. Hoe meer biologische mest wordt verplicht, hoe minder ruimte voor specifieke hulp- of handelsmeststoffen. Dit maakt de invulling van bemesting met behoud van productie tot een lastig puzzelstuk. Het stelt hogere eisen aan het vakmanschap van de ondernemer en een meer vooruitziende blik. De consequenties zullen op intensieve bedrijven groot zijn. Rekenprogramma’s zoals NDICEA bieden (hierbij) hulp. Gegevens over de samenstelling van handelsmeststoffen vindt u in de wegwijzer organische handelmeststoffen dat is uitgegeven door PCBT Vlaanderen.

Klik hier voor rapport Bemesting biologische akker- en tuinbouwbodems met een hoge fosfaattoestand.

Klik hier voor: rekenprogramma NDICEA. 

Downloads

Meer downloads

Links