Nieuws

Energieverbruik en emissie broeikasgassen vergeleken

Gepubliceerd op
31 mei 2007

De Nederlandse biologische landbouw verbruikt per hectare minder energie en heeft een lagere broeikasgasemissie dan de gangbare landbouw. Vooral de melkveehouderij scoort goed. Hier zijn ook het energieverbruik en de broeikasgasemissie per ton geproduceerd product lager dan bij de gangbare variant, zo blijkt uit een vergelijking van gangbare en biologische Nederlandse modelbedrijven.

In de biologische sector wordt al langer gedacht dat biologische landbouw minder energie verbruikt en minder broeikasgassen uitstoot. Tot nu toe was hierover voor de Nederlandse situatie echter weinig bekend.

Dat de biologische melkveehouderij zo goed scoort, komt doordat zij minder intensief is dan de gangbare melkveehouderij. Dit uit zich onder andere in een lager krachtvoerverbruik, de grondstof die vaak het meeste bijdraagt aan energieverbruik en broeikasgasemissies op melkveebedrijven. De betere score is ook te danken aan de kortere afstand waarover biologische krachtvoergrondstoffen worden vervoerd.

In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt zijn het energieverbruik en de broeikasgasemissie per hectare lager, maar omgerekend naar ton product gelijk aan of hoger dan in de gangbare landbouw. Dit komt doordat de opbrengsten in de biologische landbouw 20 tot 40 procent lager liggen dan in de gangbare landbouw. Die verschillen kunnen kleiner worden bij een betere beheersing van ziekten en plagen. Deze maatregelen zullen naar verwachting weinig extra energieverbruik vragen.

In de biologische glastuinbouw is het energieverbruik vrijwel volledig terug te voeren op verwarming van kassen. Daarom is, bij jaarrond verwarmen van de kas, dit verbruik per hectare gelijk aan die in de gangbare glastuinbouw. Daardoor is ook de emissie van broeikasgassen gelijk. Doordat de opbrengsten in de biologische glastuinbouw beduidend lager liggen, is het energieverbruik en de emissie per ton product een stuk hoger.

Meer informatie:

Klik hier voor de publicatie 'Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag ; De biologische en de gangbare landbouw vergeleken', Bos, J.F.F.P. ; de Haan, J.J. ; Sukkel, W. (Wageningen UR, 2007)