Nieuws

Effecten van stikstof op bodem in vollegrondsgroenteteelt

Gepubliceerd op
29 augustus 2016

Koen Willekens onderzocht tijdens zijn doctoraatsstudie vanuit verschillende hoeken welke invloed bodemverbeterende maatregelen en bodemkwaliteit kunnen hebben op de stikstofbeschikbaarheid in de bodem en de stikstofbenutting door het gewas.

De studie werd uitgevoerd op basis van een driejarige opvolging van gangbare groentepercelen en via meerjarige veldproeven bodembeheer in zowel een gangbaar als een biologisch groenteteeltsysteem. Uit dit onderzoek is een aantal algemene conclusies getrokken aan hand van de resultaten uit de veldproeven:

  • De meerjarige proefopzetten bodembeheer in zowel het gangbare als het biologische groenteteeltsysteem bevestigden dat niet-kerende bodembewerking, het gebruik van compost en het inschakelen van groenbedekkers de bodemkwaliteit begunstig be├»nvloeden.. 
  • De perceelsopvolging bracht aan het licht dat een betere bodemkwaliteit de beschikbaarheid van stikstof verhoogt en de stikstofbenutting door het gewas verbetert. 
  • De complexiteit van de wisselwerking tussen de stikstofdynamiek enerzijds en het bodembeheer en de bodemkwaliteit anderzijds dient ingebouwd te worden in de adviesbasis voor stikstofbemesting in de groenteteelt. Zo dient bij het inschatten van het opbrengstpotentieel en de bijhorende stikstofopname de bodemkwaliteit in rekening gebracht te worden. 
  • Deze studie biedt ook informatie met welke set van bodembeheermaatregelen de bodemkwaliteit kan verbeterd worden en de aanvoer van voedingsstoffen kan afgestemd worden op de gewasbehoefte.
  • De resultaten over het inschakelen en het beheer van groenbedekkers en het gebruik ervan als organische meststof zijn relevant in het kader van de huidige vergroeningsmaatregelen in de landbouw.
  • Recirculeren van voedingsstoffen (via compostering van gewasresten en door het inschakelen van groenbedekkers) en stikstofbinding door vlinderbloemigen zijn van groot belang om in een biologisch teeltsysteem een evenwichtsbemesting voor fosfor te realiseren, wat opgelegd wordt door  de mestregelgeving voor bodems met een hoge fosfaattoestand.

Publicatie

Bron: CCBT

Contact

Koen Willekens, ILVO, koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be