Nieuws

Duurzaamheid organische stof niet eenduidig vast te stellen

Gepubliceerd op
2 juli 2010

Van negen organische mestsoorten en negen verschillende gronden met verschillend organisch-stofregime heeft PPO de afbreekbaarheid van de organische stof bepaald met verschillende analysemethoden. Op basis van één analysemethode kon de waarde van de meststof onvoldoende worden gekarakteriseerd. Deze heeft geen voorspellende waarde voor de uitslagen van de andere analysemethoden.

Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en verwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dat roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe die waarde vooraf kan worden vastgesteld. Digestaat en de dikke fractie van gescheiden digestaat zijn vergeleken met enkele vanouds bekende mestsoorten (vaste mest, drijfmest, compost) die daarbij als referentie dienden. Op de meststoffen zijn behalve een respiratiemeting (CO2-productie) de volgende analyses uitgevoerd: droge-stofgehalte, organisch stofgehalte, chemisch zuurstofgebruik (Oxitop-meting), N-totaal, N-mineraal, DON (Dissolved Organic Nitrogen), DOC (Dissolved Organic Carbon), C-totaal en HWC (Hot Water Carbon).

Grote verschillen, niet eenduidig

In de respiratiemeting kwamen grote verschillen in afbraaksnelheid tussen de meststoffen naar voren. De resultaten van de respiratiemeting en de andere (snelle) analysemethoden waren echter niet eenduidig. Op basis van dit eenjarig onderzoek kan daarom nog geen duidelijke conclusie worden getrokken hoe de afbraaksnelheid van digestaat en die van dikke fractie van gescheiden digestaat verschilt van die van drijfmest.
Bij de analyse van de grondmonsters was het resultaat van de versschillende metingen evenmin eenduidig.

Voortzetting onderzoek

Met elk van de analysemethoden wordt een bepaald kwaliteitsaspect van de organische stof bepaald, die echter geen voorspellende waarde heeft voor de uitslagen van de andere analysemethoden. Op basis van één analysemethode kan de waarde van de meststof dus onvoldoende gekarakteriseerd worden. Iedere meting geeft antwoord op een detailvraag. Daarbij is het nog niet geheel duidelijk welke detailvraag door welke meting wordt beantwoord. Het onderzoek wordt daarom in 2010 voortgezet.

Downloads

Meer downloads