Nieuws

Deelnemers gezocht voor onderzoek knopkruid

Gepubliceerd op
17 februari 2017

Onderzoekers en biologische landbouwers hebben op 1 februari 2017 van gedachten gewisseld over de aanpak van knopkruid. Ondanks dat er al vee kennis beschikbaar is, roept dit onderwerp nog veel vragen op. Het onderzoek is nog op zoek naar deelnemers die hun percelen willen laten bemonsteren. Meld u snel aan!

Actieplan onderzoek 2017

De huidige kennis rondom het probleem van knopkruid is ver, maar roept op zijn beurt veel vragen op. Vragen die meestal het hele bedrijfssysteem omvatten. Het onderzoek dat in de steigers zal hier op ingaan, door perceelshistoriek en bodemeigenschappen te linken aan de eigenschappen van de lokale zaadbank van knopkruid. Concreet worden er in Vlaanderen 50 biologische groentepercelen gezocht om in maart 2017 te bemonsteren.

Dit is een uitgelezen kans om interessante info te bekomen wat betreft de op uw bedrijf aanwezige knopkruidpopulatie en de fysische, chemische en biologische toestand van het betreffende perceel. 

Concreet zoeken we naar:

  • Sinds minstens 5 jaar biologisch beteelde percelen waar knopkruid (weinig of veel) aanwezig is en die onderling divers zijn qua bodemtextuur, vruchtwisseling, bodembewerking, bemesting, teeltduur en methode van bestrijding.
  • Percelen waarvan de historiek vanaf voorjaar 2011 bekend is voor voldoende teeltgegevens zoals zaai- of planttijdstippen en plantafstanden, standdichtheden, oogsttijdstippen, groenbemesters en de ingezette onkruidbestrijding (tijdstippen, methoden, effectiviteit).
  • Voor kleine of heterogene percelen is een minimale bemonsteringszone van 200 m² met een eenduidige historiek vereist.

Zijn de teeltgegevens niet allemaal (volledig) bekend, wil dat niet meteen zeggen dat het perceel niet in aanmerking komt. Heb je een perceel of percelen in gedachten? Dan kun je al het volgende doen:

  • Nagaan in hoeverre de teeltgegevens sinds 5 jaar bekend zijn
  • Het perceelnummer volgens de verzamelaanvraag van 2016 doorgeven

Hierna nemen we contact met jullie op om te kijken of het perceel in aanmerking komt, en in hoeverre de historiek in beeld is. Volgende stappen zijn de bemonstering in maart (voorafgaand aan de voorjaarsbemesting) en de opname van de perceelshistoriek, die uitgevoerd zullen worden door Nina Biesemans (UGent).

Bron: CCBT 

Meer informatie

Aanmelden en contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be