Nieuws

CO2-vastlegging in de bodem maakt biologisch vollegrondsgroentebedrijf klimaatneutraal

Gepubliceerd op
30 november 2012

Vollegrondsgroentebedrijf BakkerBio teelt na elk groentegewas een groenbemester. Met de groenbemesters en de vaste mest van hun 60 zoogkoeien leggen ze zoveel CO2 vast in de bodem dat dit een positieve CO2 balans oplevert. Verder dragen het niet ploegen van de grond, werken volgens een vast-rijpaden systeem in combinatie met RTK-GPS en zonnepanelen op het dak ook een steentje bij aan het klimaatneutraal zijn van het bedrijf. Zo bleek tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 27 november van het netwerk BoerenKlimaat.nl op het bedrijf.

Wridzer, Aukine, Jan Willem en Jacquelien Bakker hebben in Munnekezijl, op de grens van Groningen en Friesland het biologische vollegrondsgroentebedrijf BakkerBio. Op 80 hectare telen ze in een rotatie van 1:6 bloemkool (hoofdteelt), knolselderij, pootaardappel en peen. De bloemkool wordt voor het grootste deel dagvers afgezet via de Greenery/Naturelle. Daarnaast telen ze zomertarwe en gras-klaver. Hun 60 vleeskoeien lopen in de zomer op 100 hectare natuurgrond van Staatsbosbeheer. In de winter staan ze op stal, waardoor vaste mest beschikbaar komt. Door de akkerbouw- en veetak heeft het bedrijf een bijna gesloten kringloop. BakkerBio is één van de zestien deelnemers in het netwerk BoerenKlimaat.nl van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut, die streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Bodem

Vanuit het project nemen onderzoekers van Wageningen UR het bedrijf onder de loep. De broeikasgasemissie van het bedrijf bedraagt circa 2200 kg CO2-equivalenten per ha. Door de positieve organische stof balans wordt echter zo’, 3000 kg CO2 eq per ha vastgelegd, waardoor de CO2 footprint negatief is (-800). Het bedrijf draagt netto bij aan verminderen van broeikasgasemssies! Een mooie prestatie. De teelt van de vollegrondsgroentegewassen wisselen de Bakkers af met de groenbemesters glasklaver, mengsel van japanse haver met alexandrijnse klaver, mengsel van haver met wikke en facelia. Door na elk groentegewas een groenbemester te telen houd je de stikstof in de grond en heb je ook minder mest nodig. Jan Willem noemt de groenbemesters ‘tussengewassen’.

Dieselverbruik

Vanaf 2004 werden de Bakkers zich bewust dat ploegen niet altijd meer nodig is. Jan Willem Bakker: ‘Als die grond mooi is, waarom daar nog mee aan de gang? Je moet werken met de natuur. Wat de natuur kan, moet je niet zelf willen doen.‘ De ploeg en ook de spitmachine zijn sinds drie jaar niet meer te vinden op het bedrijf. Sinds vorig jaar is Bakkerbio overgestapt op rijpadenteelt in combinatie met RTK-GPS vanuit de filosofie: ‘Ruimte laten voor de plant; waar de plant groeit hoort geen tractor te komen’. Voor de rijpadenteelt zijn er drie tractoren op het bedrijf met een breedte van 3,50 meter. De grote banden op de tractoren komen uit de USA. Hoe groter je bandenmaat, hoe meer oppervlak op de grond, hoe minder de druk per vierkante cm en hoe minder slip en dieselverbruik, dat ook weer bijdraagt aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
Een volgende stap om het dieselverbruik te verminderen is, is de toepassing van electrotractie van de bloemkooloogsttrein. Jan Willem: ‘Daar staat nu nog een tractor 4-5 dagen in de week te draaien en we zijn op zoek naar een oplossing om dit met een elektrische tractor te doen, maar voor het zover is, zal er nog heel wat water door de Lauwers moeten stromen’.

Duurzame energieproductie

Op het dak van de gerenoveerde schuur liggen 400 m2 zonnepanelen, goed voor een opbrengst van 50.000 tot 60.000 kWh/jaar. Dit is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van het bedrijf.

Zoogkoeien

Het vollegrondsgroentedeel van BakkerBio is klimaatneutraal, maar de zoogkoeien stoten nog ca 110 ton CO2-equivalenten aan methaan uit. Daarmee wordt de totale CO2 footprint van het bedrijf weer licht positief (netto uitstoot). Er ligt dus nog een uitdaging dat laatste stukje emissie te reduceren. Dat zou al snel kunnen als een deel van het dieselverbruik vervangen kan worden.

Contact informatie:Frank Wijnands, PPO van Wageningen UR

Links