Nieuws

Bodem is belangrijk voor de hele maatschappij

Gepubliceerd op
25 mei 2011

Dat bodems nodig zijn om voedsel te produceren, is evident. Maar een bodem heeft ook functies voor natuur, milieu, klimaat, waterhuishouding, consumenten en burgers. Om al die functies goed te kunnen vervullen, komt het aan op een duurzaam bodembeheer. Wageningen UR ontwikkelde daarvoor een visiedocument.

Een voorbeeld. Bodems zijn in te zetten tegen klimaatverandering of kunnen de effecten van de klimaatverandering verzachten. Zo kan een bodem door het treffen van speciale maatregelen extra CO2 vastleggen. Bodems zijn ook zo te beheren dat die bij hevige regenval wateroverlast beperken en bij drogere perioden juist water vasthouden.
Wie zo alle ecosysteemdiensten op een rij zet, kan per dienst uitzoeken hoe een bodem eruit moet zien om de dienst het beste te kunnen leveren. Vervolgens moet helder worden welke maatregelen nodig zijn om de bodem in de optimale conditie te krijgen. Daarover is nog veel onbekend, leggen onderzoekers Hein ten Berge en Joeke Postma van Wageningen UR uit.

Wageningen UR en het Louis Bok Instituut hebben alle maatschappelijke functies samengevat in het rapport Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw. Ook hebben ze uitgezocht wat voor maatregelen boeren nu al kunnen treffen voor een duurzaam bodembeheer, waar kennis nog praktijkrijp gemaakt moet worden en waar nog flinke innovatieopgaven liggen. Met dit overzicht kan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en andere belanghebbenden prioriteiten voor onderzoek stellen.

Downloads

Meer downloads

Links