Nieuws

Biologische boomkwekerij geeft milieuwinst

Gepubliceerd op
21 augustus 2008

De milieubelasting door gewasbescherming in biologische laan- en vruchtboomteelten is vele malen kleiner dan die in de gangbare teelten. Biologisch telen levert een grotere milieuwinst op in de vruchtboomteelt dan in de laanboomteelt, maar omdat de vruchtboomteelt een intensieve teelt is, is ook de biologische sector er afhankelijker van gewasbeschermingsmiddelen dan in de laanboomteelt. Dat blijkt uit onderzoek van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving op verzoek van de Productwerkgroep Bomen van Bioconnect.

Op basis van het middelenverbruik in twee laanboomteelten (berk en linde) en twee vruchtboomteelten (één- en tweejarige Malus) is een vergelijking gemaakt tussen de milieubelasting in de biologische en gangbare boomkwekerij.

In de biologische vruchtboomteelt wordt bij de schimmelbestrijding veel zwavel ingezet. De milieubelasting voor het waterleven, bodemleven en grondwater is laag bij dit middel. Wel kent zwavel een hoge emissie naar de lucht waardoor het irriterend is voor de toepasser. Ook is zwavel (licht) schadelijk voor veel biologische bestrijders. De insecticiden die in de biologische (vruchtboom)teelt werden toegepast, zijn nauwelijks milieubelastend en goed te combineren met biologische bestrijders.

Het aandeel van de herbiciden in de milieubelasting was erg groot, zowel op het gangbare laanboombedrijf als op het gangbare vruchtboombedrijf. De meeste van deze middelen hebben echter in 2008 geen toelating meer in de boomkwekerij. Een aantal insecticiden die in de gangbare teelten werden gebruikt, zorgen per kg middel voor veel milieubelasting en zijn zeer schadelijk voor veel nuttige organismen op de kwekerij. Het verbruik van insecticiden lag echter relatief laag.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport ‘Milieuwinst biologische boomkwekerij. Vergelijking van de milieubelasting door gewasbescherming in enkele biologische en gangbare teelten van boomkwekerijgewassen’ door De Blok.