Nieuws

Biologische beheersing van erwtenluis

Gepubliceerd op
12 juni 2008

De biologische erwtenteelt zal minder risicovol zijn en een hoger saldo opbrengen bij een effectieve beheersing van de erwtenluis. Het uitzetten van sluipwespen op het perceel en de aanleg van een bloemenrand lijken hiervoor perspectief te bieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR.

De belangrijkste problemen in de biologische erwtenteelt zijn luizen en voetziekten. Zij zijn de voornaamste oorzaak van een zeer wisselvallige opbrengst. In 2007 is daarom onderzoek gestart op het biologisch proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen (OBS) in Nagele. De onderzoekers hebben gekeken of biologische beheersing van de erwtenluis met de sluipwesp (Aphidius ervi) met en zonder bloemenrand voldoende perspectieven biedt.

Het onderzoek werd uitgevoerd op drie percelen met een meerjarige akkerrand:

  • Eén perceel met aan één zijde een bloemenrand en waar op twee momenten sluipwespen werden uitgezet (totaal 0,5 sluipwesp/m 2).
  • Eén perceel waar op twee momenten sluipwespen werden uitgezet.
  • Eén perceel zonder een bloemenrand en zonder uitzetten van sluipwespen.

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage planten met luizen en het gemiddelde aantal erwtenluizen per plant het geringst is op het perceel met bloemenrand en waarop sluipwespen zijn uitgezet. Het aantal mummies (dode bladluizen waaruit volwassen sluipwespen komen) per plant en ook de verhouding mummie/luis is hier het hoogst. Het zaaien van een bloemenrand lijkt een positief effect te hebben op de onderdrukking van de erwtenluis. Een verklaring hiervoor is dat sluipwespen uit de bloemen nectar en stuifmeel halen, waardoor ze langer blijven leven en meer nakomelingen kunnen produceren. Op 40 m van de meerjarige akkerrand ligt het percentage planten met bladluis duidelijk hoger dan op 15 m van de rand. Op 40 m van de rand worden ook aantoonbaar minder eitjes van de bladluis etende gaasvlieg (ongeveer de helft) afgezet dan op 15 m. Op het perceel waarop geen sluipwespen zijn uitgezet, lijken meer erwtenluizen aanwezig te zijn. De meeste mummies en vliegende rovers zijn waargenomen in de percelen waarin sluipwespen zijn uitgezet.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'Biologische beheersing erwtenluis (Acyrthosiphon pisum)' van Van den Broek.