Nieuws

Bereiding groencompost op agrarisch bedrijf heeft flink voordeel

Gepubliceerd op
13 september 2010

Bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf heeft als voordeel dat flink kan worden bespaard op energieverbruik en vrachtvervoer op de weg. Daar staat tegenover dat gespecialiseerde, regionale groencomposteerders betere sturing kunnen geven aan gewenste composteercondities. Voor een goede vergelijking zijn meer kengetallen van energieverbruik en broeikasgasemissies nodig van beide situaties.

PPO heeft in een levenscyclusanalyse (LCA) de bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf vergeleken met de bereiding van groencompost op regioschaal door gespecialiseerde composteerbedrijven. De studie bouwt voort op een studie uit 2008, waarbij een LCA voor diverse organische mestsoorten is opgesteld waaronder GFT-compost. Voor zover mogelijk zijn de kengetallen voor de bereiding van groencompost vergeleken met die van GFT-compost.

Onvoldoende kengetallen beschikbaar

In de uitvoering van de studie bleek dat kengetallen voor het energieverbruik en de emissies van broeikasgassen slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Zo is niet bekend of het niveau van emissies van broeikasgassen bij composteren op het agrarisch bedrijf verschilt van dat bij regionaal composteren op composteerbedrijven.

Nader onderzoek is daarom nodig om kengetallen te verzamelen over het energieverbruik en de emissies van broeikasgassen, zowel bij composteren van groenafval op het agrarisch bedrijf als op regionale composteerbedrijven.

Zelf composteren lijkt duurzamer

Uit oogpunt van beperking van energieverbruik en beperking van transport op de weg kan nu al gezegd worden dat composteren van groenafval op het agrarisch bedrijf gunstiger is. Mogelijk voordeel van regionaal composteren zijn schaalvoordelen en meer mogelijkheden voor betere sturing van het composteringsproces naar optimale condities.

Downloads

Meer downloads