Nieuws

Aanpak leverbot nog verder optimaliseren

Gepubliceerd op
15 december 2014

De afgelopen jaren lijken steeds meer melkveebedrijven besmet te raken met leverbot, het is een toenemend probleem bij dieren die geweid worden. Dit komt vooral voor onder nattere omstandigheden en bij hogere temperaturen. Bovendien is het nu zeer beperkt behandelbaar bij melkkoeien. Veehouders hebben meer en meer de behoefte inzicht te krijgen in dit probleem en welke maatregelen zij kunnen nemen om de schade door leverbot te beperken en de leverbotcyclus te doorbreken.

Wageningen UR, Louis Bolk Instituut en orgANIMprove hebben gezamenlijk gewerkt aan de problematiek rondom Leverbot. Dit vind plaats binnen het project ‘Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot’. Dit maakt onderdeel uit van beleidsondersteunend onderzoek onder het thema ‘Biologische landbouw’ van het Ministerie van Economische Zaken. Het doel van het project is het ontwikkelen van een instrument om leverbotknelpunten en risico’s op een bedrijf in kaart te brengen door een expert. En vervolgens een passend plan op te stellen om de leverbotsituatie op individuele melkveebedrijven te verbeteren. Dit type instrument zal mogelijk toepasbaar zijn in meerdere probleemgebieden en sectoren.

Leverbot op 13 bedrijven in beeld gebracht

Het nu ontwikkelende concept instrument is ontstaan met behulp van dertien veehouders. Op deze bedrijven zijn de problemen geïnventariseerd. Hieruit blijkt onder meer dat leverbot volgens de veehouders leidt tot negatieve effecten op de diergezondheid en met mogelijk verminderde productie, magere koeien en verhoogde uitval tot gevolg. Met het ontwikkelde concept instrument, gecombineerd met de vastgestelde actuele leverbotbesmetting, komt naar voren dat bijvoorbeeld diergewichten (te) laag worden ingeschat of het onjuiste behandelmoment wordt gekozen. Ook is vaak de status van resistentie van het gebruikte middel onbekend.

Nog weinig preventieve maatregelen in de praktijk

Veelal worden maatregelen tegen leverbot in de praktijk niet of niet volledig toegepast, zoals juiste quarantaine, het weghouden bij een mogelijke besmettingshaard en geen aanvoer van mogelijk besmet rundvee of schapen. Ook het ontbreken van kennis bij de veehouders is een probleem. Hoe zien de slakjes er uit en op welk perceel en waar bevinden de mogelijk besmette slakjes zich. Daarnaast zijn er ook oorzaken aan te wijzen waar veehouders vaak geen invloed op hebben, zoals het waterpeil.

Meer kennis ontwikkelen in vervolgonderzoek

Naast gebrek aan kennis missen de veehouders informatie over de reden van afkeuren van de levers van afgevoerde dieren. In de verdere ontwikkeling van het instrument is meer aandacht voor de bemonstering/besmettingsdruk in relatie tot weerstand en ziektedruk. En zal gekeken worden hoe een scoresysteem opgebouwd en gevalideerd kan worden. Dit vraagt om meer gedetailleerd inzicht in de verschillende aspecten van de leverbotproblematiek.
Verdere optimalisering van het concept instrument en de kwalitatieve beoordeling van het individuele bedrijf moet resulteren in een goed advies met passende maatregelen die de leverbotsituatie voor het individuele bedrijf verbeteren.

Publicatie

Dit rapport beschrijft het eerste deel van het project ‘Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot’ 

Meer informatie

Contact