Dossier

Rendabele biologische komkommerteelt

De biologische komkommerteelt is in meerdere opzichten een lastige teelt. De kwetsbaarheid van het gewas is groot, zowel vanuit de bodem als vanuit de lucht liggen belagers op de loer.

Glastuinders zijn daarom op zoek naar een teeltsysteem dat past bij de grondteelt en voldoende productie plus kwaliteit oplevert. Om glastuinders meer zekerheid te bieden, zijn zaadbedrijven en onderzoekers op zoek naar geschikte onderstammen en rassen. Op de bedrijven zelf wordt veel geëxperimenteerd met teeltsystemen, van traditioneel tot hoge draad en wat ertussenin valt.

Onderstammen

Bedrijven die planten in met aaltjes besmette grond, zijn genoodzaakt om te telen op onderstammen.
In de biologische teelt wordt “Harry” (Syngenta) veel gebruikt. Dit is een selectie van de soort Sicyos angulatis, een komkommerachtige uit Azië. Deze onderstam blijkt goed te groeien onder koelere omstandigheden.

Pissebedden en miljoenpoten

Bij inventarisaties op biologische bedrijven zijn vier soorten pissebedden waargenomen. Bij drie soorten is vastgesteld dat deze schade veroorzaken aan de planten. Schade ontstaat vooral bij grote populatiedichtheden. Teeltmaatregelen om populaties te beperken zijn:
  • Minder compost aanvoeren en deze inwerken in de bovenlaag; pissebedden en miljoenpoten leven voornamelijk van dood organisch materiaal.
  • Kippen en kwartels hebben ook pissebedden op het menu staan en dunnen de populatie uit. Wel ervoor zorgen dat
    de dieren zich verspreiden door de kas (meerdere bijvoerplaatsen).
  • Ferramol doodt naast slakken ook pissebedden; wel zorgen voor bevochtiging van de korrels.
  • Als noodmaatregel oppervlakkig stomen, waarbij ook onkruidzaden worden gedood.

Schimmels

Schimmels die schade brengen aan het gewas zijn: Botrytis, valse meeldauw, echte meeldauw en Sclerotinia. Tegen echte meeldauw zijn eerdere resistente of tolerante rassen verkrijgbaar. Inmiddels zijn er enkele middelen op de markt die ook in het biologische teeltsysteem gebruikt mogen worden. Daarnaast veroorzaakt Mycosphaerella veel vruchtschade indien sporen en klimaat-omstandigheden hiervoor aanwezig zijn.

Bovengrondse plagen

De meeste belagers zijn met biologische bestrijders in de hand te houden, maar bij overbelasting of groeistagnatie duiken plagen snel op. Tegen trips en witte vlieg zijn meerdere roofmijten verkrijgbaar.

Trefwoorden: komkommerteelt


Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut, l.janmaat@louisbolk.nl  en Jan Janse, Wageningen UR, jan.janse@wur.nl