Dossier

Niet kerende grondbewerking in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Een goede bodemstructuur en een gezonde bodem zijn belangrijk in de biologische landbouw. Bodemverdichting is vaak direct te zien aan een biologisch gewas.

Daarom maken biologische ondernemers gebruik van vaste mest, groen-bemesters, rijpaden, GPS-besturing en mechanisatie die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Ook niet kerende grondbewerking (NKG) kan een positieve invloed op de bodemstructuur hebben.

Beheersstrategieën & bestrijding

NKG is het resultaat van een zoektocht naar een grondbewerkingsysteem, waarbij het bodemleven zich optimaal kan ontwikkelen. Binnen het landbouwsysteem waar NKG bij hoort, wordt gestreefd naar een vrijwel jaarronde bedekking van de bodem met levende planten. Hierdoor kan het bodemleven zich maximaal ontwikkelen en ontstaat een duurzame stabiele bodemstructuur. Dit alles moet leiden tot een optimaal duurzaam bedrijfsresultaat.

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) vergroot de bodemkwaliteit en zorgt voor:

  • meer bodemleven;
  • betere bodemstructuur;
  • betere waterinfiltratie en transport van water;
  • betere draagkracht en berijdbaarheid.

Bijkomende voordelen zijn:

  • lager brandstofgebruik;
  • minder arbeid nodig voor grondbewerking;
  • minder afspoeling mineralen;
  • bestrijding van wind- en watererosie.

NKG biedt dus welkome voordelen voor de biologische teelt. Extra interessant is de combinatie met gecontroleerde besturing (rijpaden-teelt of GPS-besturing). De rijpaden kunnen dienen om de voor NKG benodigde werkzaamheden aan het teeltbed te verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het klepelen van groenbemesters in de winter of het onderwerken van groenbemesters vroeg in het voorjaar. Ook voorkomt gecontroleerde besturing dat de bodem in het onbereden teeltbed door het ploegen wordt verdicht of dat de slechte grond van het rijpad in het teeltbed wordt gemengd. NKG heeft ook risico’s, zoals een grotere onkruiddruk, slakken, muizen en een minder geschikte toplaag voor mechanische onkruidbestrijding.

Trefwoorden: minimale grondbewerking, niet ploegen, niet kerende grondbewerking, groenbemesters, bodemleven, bodemstructuur

Contact

Derk van Balen, Wageningen UR, derk.vanbalen@wur.nl