Dossier

Milieueffecten weidegang biologische zeugen

Bij weidegang in de biologische zeugenhouderij kunnen problemen ontstaan bij het verkrijgen van een milieuvergunning, omdat niet alle milieueffecten bekend zijn.

De emissies naar lucht, water en bodem zijn hierbij belangrijk. In dit dossier wordt gekeken naar de milieuwet- en -regelgeving, en worden consequenties en tips voor de weidegang van dragende zeugen gegeven. Belangrijk is of de weide wel of niet bij de inrichting hoort.

Aandachtspunten met betrekking tot regelgeving weidegang biologische zeugen

 • De huisvesting moet voldoen aan bepaalde EU-regelgeving.
 • Een milieuvergunning regelt dat het bedrijf geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.
 • Voor een biologische varkenshouderij geldt vrijstelling op de meeste punten van de ammoniakregelgeving.
  Alleen bij wijziging van de milieuvergunning moet de depositie op een natuurgebied worden berekend.
 • Voor biologische varkens geldt de geurregelgeving.
 • Voor de stofemissie geldt de Wet luchtkwaliteit.
 • Tractoren voor weideverzorging kunnen geluidsoverlast veroorzaken.
 • Voor de emissies naar de bodem is de Mestwet maatgevend.
 • Het Besluit gebruik meststoffen bepaalt dat er in bepaalde perioden geen mest mag worden uitgereden. Gemakshalve wordt er desondanks aangesloten bij het feit dat ook rundvee mag weiden tijdens perioden dat mest uitrijden verboden is.
 • De Kaderrichtlijn Water (KRW) is van toepassing op alle oppervlaktewater. Er is aandacht nodig om de emissies van mineralen uit de mest door afspoeling te voorkomen.
 • Of een weide voor biologische zeugen onderdeel uitmaakt van de inrichting is niet helemaal duidelijk, maar blijkt wel belangrijk bij de meeste wetten en regels voor de biologische varkenshouderij. De wetgeving rekent vaak met afstanden tot de grens van de inrichting, of vanuit emissiepunten van de inrichting. Ook is belangrijk of een weide intensief of extensief wordt gebruikt.

Praktische tips

 • Laat het aantal dieren per ha niet uitkomen boven het berekende aantal.
 • Sluit de toegang tot de weide tijdelijk af en zorg voor voldoende afstand (door verharding) tussen rustgebied en weide. Een verharde ligplaats (in de stal) is het belangrijkst, zodat de zeugen gaan mesten als ze zijn opgestaan.
 • Bij volledig omwroeten van de weide verliest deze zijn functie als onderdeel van het rantsoen en worden emissies bevorderd. Door de wroetplaats tussen de verharding en de weide aan te bieden, beperk je schade aan de grasmat.
 • Door te weinig ruwvoer kunnen de dieren gaan wroeten. Bij veel wroetschade is omweiden een optie. U kunt ook een gewas telen dat kan bijdragen in de ruwvoeropname, of dit combineren met teelt van energiegewassen (wilgen, Miscanthus). De dieren krijgen beschutting en het gewas neemt de nutriĆ«nten op.