Dossier

Informatiesysteem bodemmanagement

Door relatieve grote aanvoer van organische meststoffen ontstaan er in de praktijk overschotten op de mineralenbalans. Gebalanceerd bodemmanagement is de basis voor een gezonde en productieve bodem.

Hiervoor is een integrale beheersing van mineralen, water, organische stof en voedselweb nodig. In het bodemmanagement project zijn de bodemprocessen in hun samenhang bestudeerd en toegankelijk gemaakt voor tuinders via een praktijkgericht informatiesysteem.

tabelletje.png

Nutriëntenmanagement

De bemestingsrichtlijn is dit jaar uitgebreid met zwavel, natrium en chloor om de kans op zoutlast te berekenen. Hiervoor is eerst een inventarisatie van zwavelgehalten in meststoffen uitgevoerd waarvan de resultaten op de biokennis website zijn geplaatst.

Watermanagement

Het fertigatiemodel optimaliseert de watergift tijdens het groeiseizoen. Dit model is in 2006 toegepast op twee bedrijven. Samen met de tuinders zijn de mogelijkheden voor praktijktoepassing in kaart gebracht met als doel om uiteindelijk waterbesparing te realiseren. Dit testjaar is tot halverwege de teelt het modeladvies opgevolgd, waarna een zeer warme julimaand de tuinders aanleiding gaf om meer te gaan gieten dan het advies. Toch is in totaliteit op de watergift bespaard (ca. 11%) zonder dat de gewasproductie is verminderd.

Bodemleven

Bodemvitaliteit
Algemeen geldt dat een vitale bodem en een gezond bodemleven hand in hand gaan, en resulteren in meer draagkracht en veerkracht. Bodemvitaliteit kan worden verhoogd door een verbeterde bodemstructuur, bijvoorbeeld als gevolg van (weglaten van) bodembewerking.

Ziektewering

Hoe kan de ziektewerendheid van de bodem door bodemmanagement en -beheer worden vergroot? Algemene ziektewering kan worden gestuurd door toevoeging en kwaliteit van organische stof (compost, bemesting), dit in de context van bemestingsplannen. Organische stoftoevoegingen kunnen de 'schimmelwerendheid' van de bodem verhogen, en daardoor een bijdrage leveren aan de algemene ziektewerendheid. Deze ziektewering is voornamelijk gebaseerd op het mechanisme van competitie tussen verschillende bodemorganismen: zowel 'gezonde' organismen als pathogenen.

Trefwoorden: bodemmanagement, informatiesystemen, nutriënten, watermanagement, bemesting, verzouting, bodemleven, bodemvitaliteit, ziektewering

Contact

Pieter de Visser, Wageningen UR, pieter.devisser@wur.nl, Wim Voogt, Wageningen UR, wim.voogt@wur.nl en Willemijn Cuijpers, Louis Bolk Instituut, w.cuijpers@louisbolk.nl