Dossier

Valse meeldauw in ui: beheersen en voorkomen

Valse meeldauw kan ernstige problemen veroorzaken in ui. Jaren als 2002 en 2003 staan nog scherp in het geheugen. De ziekte greep in 2003 zó om zich heen, dat het zelfs tot Kamervragen leidde.

Hieruit kwamen diverse acties voort, waaronder een speciale verordening om infectiebronnen aan te pakken. Daarnaast gaf het Productschap Akkerbouw (PA) opdracht aan Wageningen UR om diverse aspecten van de ziekte te onderzoeken en beheersstrategieën te ontwikkelen. De eerste resultaten worden zichtbaar. Daarnaast is er een grote doorbraak op het gebied van resistente rassen.

Wat te doen tegen valse meeldauw?

Resistente rassen bieden veel perspectief. De eerste rassen komen mogelijk over één tot twee jaar op de markt. De mogelijke ziektewerende werking van compost wordt onderzocht. Hieronder staan een aantal tips om valse meeldauw te beheersen en voorkomen.
  • Hou je strikt aan de PA-verordening tegen valse meeldauw in ui.
  • Werk mee aan de oprichting van een zelfhandhavingsgroep in regio’s met veel uienteelt. In de Zuidlob van Flevoland is al zo’n groep werkzaam van gangbare en biologische telers.
  • Controleer het gewas nauwgezet op zieke planten. Hoe eerder zieke planten worden ontdekt, des te kleiner de kans op verspreiding.
  • Brandt de zieke planten om de schimmel te doden. Vroeg branden betekent oogstschade en opbrengstderving, maar die weegt niet op tegen de gevolgen van verspreiding van de ziekte.
  • Preventief ’s nachts beregenen lijkt een goede manier om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het is nog niet bekend wanneer en hoelang er het beste beregend kan worden.
  • Besmette eerstejaars uitjes krijgen in de biologische teelt standaard een warm waterbehandeling. Er is een discussie gaande of dit niet voor de gehele uienteelt verplicht moet worden.

Trefwoorden: valse meeldauw ui

Contact

Olga Scholten, Wageningen UR, olga.scholten@wur.nl