Dossier

Mestvergisting in energiekringloop varkenshouderij

Energieproductie op het biologische varkensbedrijf is goed mogelijk via mestvergisting. Met het biogas is elektriciteit en warmte op te wekken.

Bijkomend voordeel is dat meer biologische mest ontstaat. Voor een rendabele installatie zijn een grote omvang, de inzet van coproducten en een goede benutting van de warmte noodzakelijk. Samenwerking met andere varkenshouders, melkveehouders en akkerbouwers of tuinders, lijkt dan ook gewenst.


Vaste mest en drijfmest

Op een biologisch varkensbedrijf is altijd vaste mest en drijfmest aanwezig. Dit betekent dat naast een pomp die de drijfmest naar de vergister brengt, ook een doseerinrichting voor de vaste mest nodig is. Deze doseereenheid kan dan tegelijk voor vaste coproducten worden gebruikt. Het eindproduct van de mestvergisting (digestaat) blijkt een prima biologische organische, stabiele meststof. Het digestaat zou kunnen worden gescheiden in een dikke fractie (fosfaatrijk) en een dunne fractie (stikstofrijk), waardoor gerichte bemesting beter mogelijk is. Bijkomende milieuvoordelen van mestvergisting zijn minder uitstoot van methaangas (broeikasgas) en kooldioxide die anders bij elektriciteitsproductie elders vrij zou komen.

Biogas

Biogas is bruikbaar als voertuigbrandstof. Ook is het mogelijk om biogas af te voeren naar het aardgasnet en zijn er lokale plannen om een apart transportnet voor biogas op te zetten. Zolang er geen goede directe afzetmogelijkheden zijn voor biogas, blijft elektriciteit opwekken met een gasmotor de meest voor de handliggende keuze. Het biogas gaat naar een gasmotor die biogas omzet in 40 procent elektriciteit en 60 procent warmte (Warmte Kracht Koppeling). Hiervoor geldt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE-regeling). De kostprijs voor biogasproductie zou omlaag kunnen door efficiënt gebruik van restwarmte door bijvoorbeeld te leveren aan een nabijgelegen tuinbouwkas.

Trefwoorden: vergisting, mestvergisting, energieproductie, coproducten, biogas, energiegebruik, digestaat

Contact

Henrik Jan van Dooren, Wageningen UR, hendrikjan.vandooren@wur.nl,