Nieuws

Op naar nog beter dierenwelzijn biologische varkens

Gepubliceerd op
23 juni 2010

Wageningen UR Livestock Research geeft een actueel en bruikbaar overzicht van de welzijnsprestaties van de biologische veehouderijsectoren en welke ontwikkelingen op dat gebied gaande zijn. Het overzicht is gemaakt in opdracht van Bioconnect. Aan de hand van verbeteragenda’s, eerder afgestemd met vertegenwoordigers vanuit de sectoren, geven de onderzoekers aan waar en hoe nog welzijnswinst te behalen is.

Een aantal verbeterpunten speelt bij meerdere sectoren, zoals het kunnen omgaan met 100% biologisch voer, optimaliseren ruwvoergift, verbeteren weerstand tegen infecties, verlagen infectiedruk, optimaliseren uitlopen/weides en aanbod van daglicht. Andere verbeterpunten zijn juist sectorspecifiek. Bij varkens is het uitbannen van castratie een belangrijk punt dat in de hele varkenssector speelt en vraagt om aanpassingen in de keten. Verder is voor de biologische varkenssector het beperken van biggensterfte als gevolg van doodliggen in het kraamhok een belangrijk onderwerp. Veelbelovende oplossingsrichtingen waar aan gewerkt wordt zijn aanpassingen in fokkerij, omstandigheden uitloop en zeugenvoeding.

Zoektocht optimale biologische rantsoenen

Als de biologische varkenshouderij medicijnen weert – conform de biologische gedachte – hebben de dieren een verhoogd risico op leverschade door toedoen van spoelwormen. De biologische sector heeft daarom behoefte aan goede alternatieven voor chemische middelen. Longaandoeningen komen vaker voor bij biologisch gehouden varkens, wat terug te voeren is op specifieke risicofactoren zoals hoge stofniveaus en te vaak mengen van varkens. De verplichte overgang naar 100% biologische rantsoenen (vanaf 2011) kan volgens de huidige inzichten nog steeds tot gezondheidsproblemen leiden, zoals speendiarree. De zoektocht naar optimale biologische rantsoenen (inclusief regionale herkomst van grondstoffen) en een verhoogde eiwitverteerbaarheid is nu inzet van onderzoek.

Speciale fokkerij-index

De varkens die biologisch worden gehouden behoren nog steeds tot de snelgroeiende rassen uit de gangbare sector die minder goed om kunnen gaan met een biologische leefomgeving (bijvoorbeeld uitlopen). Een oplossing is voorhanden, nu een speciale fokkerij-index beschikbaar komt voor de biologische varkenshouderij. Aspecten van de biologische leefomgeving die vragen om verbetering omdat ze nog niet voldoende tegemoet komen aan de behoeftes van de dieren (of afwezig zijn voor een deel van de dieren) zijn: modderpoelen en verstrekking van ruwvoer. Belangrijk aandachtspunt in dit kader is ook de inrichting van uitlopen. De huidige uitlopen zijn vaak verhard en bestaan uit volledig rooster. Dit geeft de dieren weinig mogelijkheid om natuurlijk gedrag zoals wroeten en zoelen uit te voeren.

Castratie

Castratie, ten slotte, is in de afgelopen jaren onderhevig geweest aan een felle maatschappelijke discussie. Dit heeft geleid tot het uitbannen van onverdoofde castratie in zowel de gangbare als biologische varkenshouderij. Voor het volledig uitbannen van castratie werkt de biologische sector samen met de gangbare sector

  • Contact informatie: Marko Ruis, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links