Nieuws

Naar een klimaatvriendelijke biologische voedselketen

Gepubliceerd op
18 mei 2011

Zowel de biologische als de gangbare landbouw is niet klimaatneutraal volgens de door Wageningen UR gehanteerde definitie. Wel zijn er voldoende aangrijpingspunten om de bedrijfsemissies sterk te verminderen. Voor volledig klimaatneutraal is echter compensatie nodig door bijvoorbeeld eigen energieproductie of extra opslag van koolstof in de bodem of vegetatie.

De biologische sector wil bijdragen aan de vermindering van de oorzaken van klimaatverandering. Om daar naartoe te werken moet de betekenis van het begrip klimaatneutraal helder zijn. t Dit is als volgt gedefinieerd: via een transparant proces van het vaststellen van emissies, reductie van deze emissies en compensatie van de overblijvende emissies zijn de netto berekende broeikasgasemissies gelijk aan nul. De berekeningen geven een goede basis voor inzicht in de belangrijkste emissieposten voor een sector c.q. bedrijf.

Kansen

Voor een biologisch bedrijf liggen er aangrijpingspunten voor reductie van de bedrijfsemissie in:

 • Vermindering elektriciteitsverbruik uit fossiele energie
  Vaak makkelijk te realiseren door vooral eigen elektriciteitsproductie en levert een relatief grote bijdrage aan de vermindering van de emissie (akkerbouw, groenteteelt en melkveehouderij).
 • Beïnvloeding veranderingen in de koolstofvoorraad in de bodem
  Kan een belangrijke bijdrage leveren aan de emissiereductie. Heeft positieve invloed op andere duurzaamheidsaspecten en past ook goed bij de sterke punten van de biologische landbouw.
 • Lachgasemissie uit de bodem
  Kan een belangrijke bijdrage leveren aan de emissievermindering en sluit goed aan bij al bestaand biologisch management.

Aandachtspunten

Aandachtspunten bij een klimaatneutrale bedrijfsvoering zijn hoge bedrijfsemissies die je relatief moeilijk kunt verminderen:

 • Emissies door fossiel brandstofverbruik voor transport/mechanisatie
  Voor de meeste toepassingen is nog geen goede alternatieve brandstofbron beschikbaar.
 • Emissies van CO2 door fossiel energiegebruik in de glastuinbouw
  Veruit de belangrijkste emissiebron voor de (verwarmde) kasteelt, op korte termijn moeilijk te verlagen.
 • Indirecte emissies in de veehouderij door veevoer
  Hoogste bijdrage in het totaal van broeikasgasemissies in alle veehouderijsectoren, maar vooral de varkenshouderij. Zorgt voor zowel CO2-emissie door fossiel brandstofverbruik, landgebruik als lachgasemissie in de teelt. In combinatie met een hoge voederconversie is het ook de oorzaak van soms hogere broeikasgasemissies in vergelijking met gangbaar.
 • Verhoging van emissies door lage opbrengsten en productderving
  Belangrijke factor die de emissie per kg product sterk kan verhogen. Is in de biologische primaire plantaardige productie de belangrijkste oorzaak van de soms hogere emissie per kg product in vergelijking met gangbare productie.
 • Mestmanagement
  Levert een gemiddelde bijdrage aan de totale emissie (zowel via lachgas als methaan). Kan ook bron van energieproductie zijn.

Downloads

Meer downloads

Links