Nieuws

Project richt aandacht op beter beweiden

Gepubliceerd op
23 april 2019

Weidegang is in de biologische melkveehouderij belangrijk. De koeien gaan naar buiten vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en -gezondheid. Bovendien stimuleert weidegang het natuurlijke 'kudde'gedrag van koeien. Het CCBT-project Bio Beter Beweiden maakt gebruik van de opdane kennis van Stichting Weidegang in Nederland om de beweidingsstrategieën verder te optimaliseren.

Het optimaliseren van het begrazingsmanagement kan de kwaliteit van de graasweiden en de totale grasopname door de dieren verhogen. Uit de grote diversiteit van begrazingssystemen moet gezocht worden naar het begrazingssysteem dat best bij het bedrijf past. Volgens de weidecoaches van stichting weidegang hebben de melkveehouders te weinig vertrouwen in de kwaliteit van het weidegras en wordt dikwijls nog te veel op stal bijgevoederd. Melkveehouders geven aan dat de grasbenutting in het najaar door de verminderde smakelijkheid vaak een probleem vormt. Strooien van zout kan de smakelijkheid verhogen maar in een begrazingsproef in het najaar toonden de dieren geen voorkeur. Ook werd er geen voorkeur gemeten tussen plotjes bemest met rundermengmest, dunne fractie of onbemeste plotjes.

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Luk sobry, Inagro, luk.sobry@inagro.be