Nieuws

Op naar nog beter dierenwelzijn biologisch pluimvee

Gepubliceerd op
23 juni 2010

Wageningen UR Livestock Research geeft een actueel en bruikbaar overzicht van de welzijnsprestaties van de biologische veehouderijsectoren en welke ontwikkelingen op dat gebied gaande zijn. Het overzicht is gemaakt in opdracht van Bioconnect. Aan de hand van verbeteragenda’s, eerder afgestemd met vertegenwoordigers vanuit de sectoren, geven de onderzoekers aan waar en hoe nog welzijnswinst te behalen is.

Een aantal verbeterpunten speelt bij meerdere sectoren, zoals het kunnen omgaan met 100% biologisch voer, optimaliseren ruwvoergift, verbeteren weerstand tegen infecties, verlagen infectiedruk, optimaliseren uitlopen/weides en aanbod van daglicht. Andere verbeterpunten zijn juist sectorspecifiek. Voor pluimvee is verenpikken een probleem waarvoor oplossingen voorhanden zijn. Voor het beheersen van de problematiek rond verenpikken gebruikt de (biologische) pluimveehouderij echter nog niet alle beschikbare kennis en tools. Het is voor de (biologische) pluimveesector vooral van belang zich nu te richten op het overdragen en benutten van kennis om veranderingen te ondersteunen en realiseren.

Betere weerstand tegen infecties

In de biologische pluimveehouderij hebben koppels leghennen gemiddeld meer uitval dan gangbare koppels. Dit hangt samen met een hogere infectiedruk. Oplossingsrichtingen zijn het verder werken aan alternatieve werkzame geneesmiddelen, en selectie op kippenmerken die beter weerstand kunnen bieden tegen infecties.

Mogelijke welzijnsverbetering hanen

De overgang naar een 100% biologisch voer (vanaf 2011) kan bij het huidige kennisniveau tot gezondheids- en gedragsproblemen bij zowel leghennen als vleeskuikens leiden. Oplossingen worden gezocht in het optimaliseren van voersamenstelling, toename eiwitverteerbaarheid en inzet van kippenmerken die uit de voeten kunnen met suboptimaal voer. In tegenstelling tot de gangbare sector, zet de biologische vleeskuikensector geen moederdieren in die beperkt worden in voer. De hanen worden wel beperkt in voer, en op dit punt is nog een welzijnsverbetering van de hanen mogelijk.

Uitloop- en daglichtmanagement

Aspecten in de leefomgeving van biologisch pluimvee die speciale aandacht vragen en waarvan bekend is dat ze tot een welzijnsverbetering leiden zijn: dagelijks ruim graan strooien (efficiënt in de strijd tegen verenpikken) en het aanbrengen van zitstokken in vleeskuikenstallen. De gedachte van een meer natuurlijke samenstelling van groepen kippen vraagt om het nader opdoen van ervaring met functie en inzet van hanen. Met het aanbieden van uitlopen en daglicht onderscheidt de biologische sector zich positief van gangbaar. Echter, de grote variatie in uitloop- en daglichtmanagement in de biologische sector geeft aan dat er op verschillende manieren gewerkt wordt aan punten waaraan nog veel te verbeteren is.

  • Contact informatie: Marko Ruis, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links