Nieuws

Onderstammen komkommer aan elkaar gewaagd

Gepubliceerd op
10 december 2014

Door de eerder beperkte rotatie in verwarmde kas en het intensief teeltsysteem, hebben heel wat telers te kampen met wortelknobbelaaltjes. De meest geteelde en rendabele gewassen in verwarmde kas zijn immers tomaat, komkommer, paprika en eventueel aubergine. Het blijft een zoektocht naar de best beschikbare onderstam bij komkommer. Om die reden werden twee onderstamproeven in Vlaanderen aangelegd, één in het voorjaar en één in het najaar.

Ook bij een bioteler werden deze zelfde onderstammen aangelegd zodat de gedragingen van het wortelgestel ook bij een andere bodemsoort en infectiedruk kunnen opgevolgd worden. De selectie van de onderstammen gebeurde in de eerste plaats aan de hand van de keuze door de telers, ook het aanbod van de zaadhuizen werd opgevraagd en ten slotte werd nog rekening gehouden met eerder uitgevoerde onderstamproeven in Duitsland.

Er werden zowel in het voorjaar als in het najaar dezelfde 6 onderstammen opgenomen in proef. Het ras geënt op deze onderstammen was Carambole (Rijk Zwaan) in het vroeg en Toploader (Rijk Zwaan) tijdens de tweede teelt. De proeven lagen telkens aan in 4 herhalingen. De voorjaarsteelt werd gezaaid op 13 december 2012, waarna geplant werd op 1 februari 2014 op een dichtheid van 2,78 planten/m². De oogst startte op 13 maart 2013. Voor de tweede teelt werd er gezaaid op 10 juni 2013, waarna op een zelfde dichtheid kon geplant worden op 17 juli. Bij deze tweede teelt startte de oogst op 1 augustus.

Resultaten en bespreking

Er konden weinig statistische verschillen opgemerkt worden. In productie kon geen enkel verschil waargenomen worden. Tijdens de vrucht- en gewasbeoordeling waren er slechts enkele, maar minder belangrijke parameters. Enkel bij de wortelbeoordeling konden de verschillen duidelijker waargenomen worden. In de proefkas op het PCG is er echter geen sprake van een extreem hoge druk van wortelknobbelaaltjes.

Besluit

De onderstammen zijn aan elkaar gewaagd. In productie, vrucht-, en gewasbeoordeling zijn er in deze proeven weinig verschillen op te merken. Voor wat betreft de wortels werd in dit artikel rekening gehouden met 3 wortelbeoordelingen op verschillende tijdstippen en/of verschillende locaties. Hierbij komt naar voor dat Gigant (Agro Tip) het gevoeligst blijkt voor wortelknobbelaaltjes, terwijl RS3535 (Uniseeds) beter uit de proef komt dan gemiddeld. Flexifort (Vitalis) blijkt dan weer net iets tastbaarder te zijn voor kurkwortel.


Binnen de biologische komkommerteelt is men nog steeds op zoek naar de optimale onderstam. Voor de veredelaars is het echter geen makkelijke opgave om door veredeling de bodemproblematieken uit te schakelen en toch goed te matchen met de ent. Het aanbod van onderstammen binnen de biokomkommerteelt wijzigt dan ook niet zo snel. Om die reden staat er voor 2015 eerder een rassenproef op het programma, dan wel een onderstamproef. Nieuwkomeronderstammen komkommer worden echter opnieuw meegenomen in het proefplan indien er nog plaats is in de proefkas.

Samenwerking

Coördinatiecentrum Biologische Teelt (CCBT), Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid, Dep. Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Publicatie

Onderstammen komkommer aan elkaar gewaagd

Bron: CCBT

Contact

Justine Dewitte (PCG), justine@pcgroenteteelt.be