Nieuws

Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering: hoe doe je dat?

Gepubliceerd op
20 februari 2013

De huidige landbouw draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering, maar er zijn ook mogelijkheden om broeikasgasemissies te beperken. Samen met Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut werken zestien agrariërs aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in het project BoerenKlimaat.nl. In bioKennisbericht Energieverbruik en broeikasgasemissies #2 kunnen varkenshouder, akkerbouwer en pluimveehouder lezen wat ze kunnen doen om het eigen bedrijf verder te verduurzamen.

De carbon footprint (de CO2-voetafdruk) is uit te rekenen door de som van de broeikasgasemissie die ontstaat bij productie en transport van de aangekochte productiemiddelen en als gevolg van activiteiten op het bedrijf zelf, te verminderen met eventuele CO2-vastlegging in de bodem en duurzame energieproductie. Deze rekenwijze wordt cradle to gate genoemd. Alles wat na het verlaten van de poort gebeurt wordt hierin niet meegenomen. Als de CO2 footprint nul is, is het bedrijf klimaatneutraal.

Het BioKennisbericht belicht de mogelijkheden om de broeikasgasemissies op akkerbouw-, varkens- en pluimveebedrijven te verminderen. Daarvoor kijken we naar het verbruik van:

  • fossiele energie; moet omlaag door op te letten bij bewaring, bewerkingen en energiegebruik in stallen)
  • omgang met vee en mest; mestbehandeling, vergisting en drooghouden van mest
  • bemesting; op maat door de juiste mestkeuze en de hoeveelheid
  • bodembeheer; voorkom verdichting bijvoorbeeld door rijpadensysteem
  • aankoop van voer; gebruik regionaal geteeld voer of ingrediĆ«nten bij samenstellen van mengsels

Ook komen de mogelijkheden aan de orde om zelf duurzame energie te produceren. Denk hierbij aan zonne-energie, windmolens, biomassakachel, WKO of vergisting. CO2 vast te leggen in de bodem en in houtige gewassen is ook een optie om de CO2-voetafdruk te verminderen. Dit is mogelijk door vruchtwisseling, bemesting en grondbewerking of bosaanplant voor de toekomst.
In het bioKennisbericht zijn in staafdiagrammen te zien wat in de akkerbouw verschillen kunnen zijn tussen bio en gangbaar en welke aspecten daaraan bijdragen. De CO2-voetprint is ook weergegeven voor varkens (gangbaar en bio) en voor gangbare vleeskuikens en gangbare legkippen.

Downloads

Meer downloads

Links