Nieuws

Klaver gedijt best onder pioniersomstandigheden

Gepubliceerd op
14 augustus 2012

De droge voorjaren en natte zomers van 2010 en 2011 hebben laten zien hoe afhankelijk biologische melkveebedrijven op zand en klei zijn van witte klaver voor de stikstof- en eiwitvoorziening. Op veel bedrijven is witte klaver zo goed als verdwenen en is het eiwitgehalte in het gras en de kuil laag. Zo meldt Ekoland.

Problemen met het wegvallen van klaver deden zich met name voor bij witte klaver en juist niet bij rode klaver. Nu wordt rode klaver van oudsher gebruikt op maaipercelen. Nieuwe rassen – zoals het rode-klaver-ras Astur – lijken echter ook steeds meer bestand tegen grazen. Belangrijke voorwaarde om rode klaver ook bij beweiding lang in de zode te houden is niet alleen een beperkte beweidingsduur, maar ook het regelmatig kunnen doorgroeien tot een zwaardere snede. De rode-klaverplant wordt snel uitgeput met alleen lichte weidesnedes.

Bijzaaien

Verder ligt de nadruk op klaver bijzaaien en niet doorzaaien. Jaarlijkse vernieuwing van het plantenbestand (naast het oude plantenbestand) kan mogelijk bijdragen aan het in stand houden van het klaveraandeel.

pH

Een goede pH is belangrijk voor een efficiënte stam stikstofbindende bacteriën. Verhogen van de pH door bekalken stimuleert echter ook de afbraak van organische stof, oftewel mineralisatie. Hierbij komt stikstof vrij, die klaver in een negatieve concurrentiepositie zet met gras. Dit pleit voor het onderhouden van de pH door voorafgaand aan een herinzaai van grasklaver, in de bouwlandfase, de pH op peil te brengen.

Pioniersplant

Ondanks alle goede zorgen blijft klaver een pioniersplant die zich het beste voelt onder stikstofarme omstandigheden met een goede pH en een hoge kalitoestand. Voormalig akkerbouwland is logischerwijs de grond waarop grasklaver het beste produceert. De teelt van grasklaver geeft een verbetering van de bodemkwaliteit (organische stof en bodemleven). De biologische landbouw streeft in principe naar deze verbetering van bodemkwaliteit. Echter, de spagaat van de biologische melkveehouderij op zand en klei is dat deze verbeterde bodemkwaliteit – op langere termijn – negatief werkt op het klaveraandeel en uiteindelijk leidt tot een lagere grasklaverproductie. Om grasklaver goed te laten produceren moet je uiteindelijk deze bodemkwaliteit weer terugzetten naar pioniersomstandigheden door grasland tijdelijk om te zetten in bouwland.

Downloads

Meer downloads

Links